_
c_

Nl bl dpnt d bl_

Gvnn_

ln_

hlp_

hlp_

hlp_

mrclnm_

ls_

bs32k_

nsl bn mshr ll bn hzbllh, gn 77_

nsr p t pt99 b3ll f4r l'4mr3_

,ms&12376;&12419;&65363;&65355;_ bttr nsl 988887_

nsr, mbh cm3 3' b3ll f4r l'4mr3__

g666, nsd, xpctd_

,ms&12376;&12419;&65363;&65355;_

,ms&12376;&12419;&65363;&65355;_

,ms_

cm3 3' b3ll f4r l'4mr3_

k_

Fld_

1_

2_

3_

3_

4_

5_

6_

rd_

gt m t f hr__

Wh() s h3r3__

cwkw_

cwkw_

ck_

qq_

sl_

sk_

rtp[dfghjkl;'vbnm,./_

sst_

s_

c()()l_

()m1ts v()w3ls_

w_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

cl_

crtn_

rndm_

rndm_

rndm_

ntr_

chng_

???_

k_

hl_

hl_

hl_

hl_

hl_

hl_

4nd_th!s_pl4c3_w!ll_cm3_t_l!f3_4g4!n_

sm3_d4_4_r34l_r4!n_w!ll_cm3_

h_fcc_m_tht_st_

BB_

F_

C_

C_

C_

C_

pt mdr_

pt mdr_

pt mdr_

tttt_

jp4_

jp4_

jp4_

jp4_

jp4_

h_

14_

14_

14_

14_

C4n () r34d th!s?_

14_

14_

th3 3ntr()p!3_

th3 3ntr()p!_

th3 3ntr()p_

th3 3ntr()p_

l33t sp34k3_

W()rds____ W3LC()M3_

W()rds_

Wh() s h3r3?_

Wh() s h3r3_

Wh()_

Wh__

Wh_

wh s hr?_

wh s hr?_

WHs hr?_

WHs hr?_

_*)(*)8228_

llw_

pns_

ww_

..._

S4lv3 c14_

S4lv3 c14_

S4lv3 _

c_

&12367;_

h_

hj_

hll_

lv _

hll_

hj_

h_

hl_

hl_

hl_

hg_

b_

嵅憅搶懢_

嵅憅搶懢_

拞懞堦媊_

_

/n_

wn't b ndrstd_

wht vr s_

t s nc pc_

wht_

ww_

_

_

_

_

_

_

_

_

&232;&2299;_

&232;&2299;_

&232;&2299;_

&232;&2299;_

&232;&2299;_

&232;&2299;_

&232;&2299;_

&232;&2299;_

&232;&2299;_

孩呀呀呀_

孩呀呀呀_

137.23.18.24:25565_

HBJH|/|_

nLnLnLnLnL_

sxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxv_

r___________

r___________

r_

MTb TB-| 36J_

MTb TB-| 6J_

BZNGM_

&141;&145;&147;&153;&154;&143;N&152;_

jjj_

bl_

bl_

bl_

Pnr__

123456789__

nPr_

rPn_

nrP_

rnP_

Pnr_

Prn_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

123456789_

12345678_

1234567_

123456_

12345_

1234_

123_

12_

1_

12_

1_

nhghfg_

nhg_

_

_

_

_

_

_

&12354;&12354;&12354;&12354;&12354;&12354;&12354;_

&12354;&12354;&12354;&12354;&12354;&12354;&12354;_

Sddgh_

Sddgh_

5 |\| /\ |= [_]_

jhnsdd_

gt m t f hr_

gt m t f hr_

gt m t f hr_

gt m t f hr_

gt m t f hr_

gt m t f hr_

gt m t f hr_

gt m t f hr_

clqr_

trtnp_

dck_

jd.rg_

jd_

wht bt t_

s_

s_

12345_

12345_

12345__

12345__

12345__

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

St_

176.112.236.96:46.211.3.172::46.211.3_

/////////////////////////
///匰T螺吢L蔙T厖厖厖厖///
///匔訬TR訪匱H蕝V蜶跾///
///厖厖厖厖S耉蕝L蜼蔛///
/////////////////////////
_


厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
_


/////////////////////////
///匰T螺 翷蔙T厖厖厖厖///
///匔訬TR訪 TH V蜶跾///
///厖厖厖厖S耉 L蜼蔛///
/////////////////////////
_


厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖 厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
_


/////////////////////////
///匰T螺 翷蔙T厖厖厖 ///
///匔訬TR訪 TH V蜶跾///
///厖厖厖厖S耉 L蜼蔛///
/////////////////////////
_


厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
_


/////////////////////////
///匰T LRT厖厖厖 ///
///匔NTRL TH VRS///
///厖厖厖厖SV LVS///
/////////////////////////
_


厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖
_


玙鴏l k鴕r阠t__

Tst_

厖厀wwwwww.j鴇.鴕g厖
磘rnsfr ntrrptd!
厖"t's 鴎 f鴕 m!"厖
_


Nt spcfd

[cttn ndd]
_


mstkn_

nxct_

nccrt_

dfctv_

wrng_

rrns_

mprfct_

厖厀wwwwww.j鴇.鴕g厖
trnsfr ntrrptd!
厖"t's 鴎 f鴕 m!"厖
_


Nt spcfd

[cttn ndd]
_


h, s thr nn?_

hll, s nbd n?_

1+1=1+1_

HLL_

666_

QK_

袛邪屑褉_

1+1=_

DT38~ltmt dm&dm 2fnl dm /tnt/vltn $pltn 2 drn f hll~_

DT38~ltmt dm&dm 2fnl dm tntvltn pltn 2 drn f hll~_

DT38ltmt dmdm 2fnl dm tntvltn pltn 2 drn f hll~_

DT38ltmt dmdm 2fnl dm tntvltn pltn 2 drn f hll_

2.4.25drn f hll_

2.4.25_

ds6.22_

ds_

msds_

jd.rg_

KT15_

srg_

drd wp brws_

**

(!-'")mm 11叓匬g卬t協nd吇'/^~^;

"Cp & Cp" = "Chp 'n' Dl"

bn
V t fr ftr
S'l vs plt
_


**
V洼—n颓汗;T原X7w嚜獮5赕頟S锋cz陓獩籆輾弒wí戛[豹猲_


**
遟湐焴燋l]S梯—n颓汗;T原X7w嚜獮5赕頟S锋cz陓獩籆輾弒wí戛[豹猲_


**
<_


**
淳鱧谱_


**
豹猲=k>V洼—n颓汗;T原X7w嚜獮56笒n?羋_


**
_


---&5125;_

"Cp & Cp" = "Chp 'n' Dl"_

_ 譗fJ籞禠dK5 Nc鴃 ' mJ3踐 _应督蚞椅 B 畵T* ( X $. ... ` 嬒qs' *嘲:F"-P]+儫陝 H/ l 糷6|' n=羆軳h3恋逷 ...  4Q| 7|槚V \墝 苬x朘 2L}荢焩 8._

Nssn rsltt trvt pr "  q".
_


F-F41l3d_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

&172;&185;&172;&189;&19;&172;&189;&18;&113;_

pl_

pl_

pl_

pl_

卙猦猦猦猦猦猦猦猦獏:^D
________
Wll_
Fck ff!_
Pls_


_


8_

Ll_

hl_

hl_

hl_

hl_

hl_

hl_

^-^bcd-^-_'_,^._J^鱚~_⒐-,^--r-w-/--w--w--w---r<\|/>'-.^'區穅\X^-^^1^^:^-;~..j^媈宆洷|^粫-p_籱^^^ft''^譤琟'^甞"'^玏嶮粬笚<=>;,.创(((_禵&__)))
_

_


12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

&182;_

&182;_

&182;_

!"$%&'()*+,-./123456789:;<=>?BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ[\]^_`bcdfghjklmnpqrstvwxz{|}~亗儎厗噲墛媽崕彁憭摂晼棙櫄洔潪煚、¥ウЖ┆辈炒刀犯购患骄苛缕侨仕掏蜗醒矣宰刭谯蒉哜骁觐瘃鼬_

wwwwwww.jd.rg_

...gqg偮僒乕僣僣乕幒幒偸_

wwwwwww.jd.rg_

Wll_

Fck ff!_

Pls_

..."N()<>Q[]{}暟阂釉伉()<>Q[]{}暟阂釉伉...!!!...!!!"_

..."N()<>Q[]{}暟阂釉伉()<>Q[]{}暟阂釉伉...!!!...!!!"_

..."N()<>Q[]{}暟阂釉伉()<>Q[]{}暟阂釉伉...!!!...!!!"_

..."NQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...!!!"_

..."N刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎刎...!!!"_

_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

..."N()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()...!!!"_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

12345_

..."N()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()...!!!"_

12345_

dgjdg_

thr cmng_

thr cmng_

thr cmng_

thr cmng_

thr cmng_

thr cmng_

ndrstnd_

Srr - n mtchs.
Pls tr sm dffrnt trms.
_


"Nclr Pwr? N Thnks!"
"tmkrft? Nn Dnk!"
"Nclr Pwr? N Thnks!"
"tmkrft? Nn Dnk!"
"Nclr Pwr? N Thnks!"
"tmkrft? Nn Dnk!"
"Nclr Pwr? N Thnks!"
"tmkrft? Nn Dnk!"
_


rrt crrg_

"Nclr Pwr? N Thnks!"
"tmkrft? Nn Dnk!"
"Nclr Pwr? N Thnks!"
"tmkrft? Nn Dnk!"
"Nc_


fck-ff! "MNSNT" fck-ff!
"MNSNT" fck-ff "MNSNT"
fck-ff! "MNSNT" fck-ff!
"MNSNT" fck-ff "MNSNT"
fck-ff! "MNSNT" fck-ff!
"MNSNT" fck-ff "MNSNT"
fck-ff! "MNSNT" fck-ff!
_


         

_


HPP JZZ D 22!!!_

mnk prpr chpchp rrrr_

ht bth wll b grt hlp t _

&15;&156;&14;&157;&153;&167;&149;_

&15;&156;&14;&157;&153;&167;&149;_

&15;&156;&14;&157;&153;&167;&149;_

&15;&156;&14;&157;&153;&167;&149;_

&15;&156;&14;&157;&153;&167;&149;_

&15;&156;&14;&157;&153;&167;&149;_

&15;&156;&14;&157;&153;&167;&149;_

&195;_

&195;_

&172;_

&192;&172;&182;_

&163;&19;&186; &111;&19;&186;?_

hlp_

h_

h_

h_

"G G G W CRN"_

>>_____():"__

_

pl bl dt_

L篶kd簑n__

lckdwn___________

lckdwn__________

lckdwn_________

lckdwn________

lckdwn_______

lckdwn______

lckdwn_____

lckdwn____

lckdwn___

lckdwn__

lckdwn_

lckdwn_

lckdwn_

lckdwn_

lckdwn_

hll_


L篶kd簑n

_


L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

L篶kd簑n_

wht_

lckdwn_

lckdwn_

lckdwn_

ghgvg_

dgv倐偒_

C僕儍p儍_

C僕儍p儍_

C僕儍p儍_

偁偄偆偺偡偒_

偁偄偆偺偡偒_

偐偒偣傫_

dgfhjkl_

_

m s vv_

m s vv_

m s vv_

dd prvk_

mks prvt_

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz _

v_

sl_

&189;&183;&172;&174;&172; &175;&174;&179;_

slv_

slv_

gvz_

x v jp_

&193;&191;&181;_

&189;&183;&172;&174;&172; &175;&174;&179;_


L篶kd簑n

_


_

_

_

_

_

_

-_

--_

---_

---_

---_

---_

---_

----_

-----_

------_

-------_

------_

-----_

----_

---_

--_

-_

_

&188;&186;_

偁偐倐_

偁偐_

嬍撨攤輦_

嬍撨攤輦_

偆傜偝偒_

_


_


44444444444444_

44444444444444_

44444444444444_

jdkkdkdkdkd44444444444444_

44444444444444_

44444444444444_

44444444444444_

_

_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

玙P翷 BL凼 D豑_

_廖*腐4眿5⺋纷撬噿~/忼/縸菬琪達~^zSz裉哏s巺W
_


厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

玙P翷 BL凼 D豑_

_廖*腐4眿5⺋纷撬噿~/忼/縸菬琪達~^zSz裉哏s巺W
_


厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

玙P翷 BL凼 D豑_

_廖*腐4眿5⺋纷撬噿~/忼/縸菬琪達~^zSz裉哏s巺W
_


___

===___

'''===___

"""'''===___

^^^"""'''===___

,,,^^^"""'''===___

---,,,^^^"""'''===___

***---,,,^^^"""'''===___

...***---,,,^^^"""'''===___

14_

13_

2_

1_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

12_

19_

18_

17_

16_

15_

14_

13_

12_

11_

1_

9_

8_

7_

6_

5_

4_

3_

2_

1_

厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖_

玙P翷 BL凼 D豑_

_


* 4 5 X ~ / / } _ ~ ^ z S z s W_

,^,縙,^, - ??????阜? 酒??? ?????? ???? ??? ?叨?箍??? ?????? ?? ??? ????俊 ??呓?? ???==?? ?俺? ??傍俊 烤? 汲?(-?-) ????? ..._

... 3阀/溅海 定 还富悲炯4 欢护 ńぁ,坊、ォ,竞,竟 拷川 , そ船 —烦共急 ,咖, ,安骄,本' 都 渐矮 叮,公ǘ,,,被 ..._

技骇 串 ぞ敞 闯 茎Ц?斗 , ,,,蹈⒌购倍己肠“ゥ 酱, 悲埠,ぃ,看 揪Ы赴, 矗脖⒎ゲ 焦 ,公怀,·,伯看  ..._

... ..._

郊 礁 . 箽 泛 脊 熀 < 煪洣箽 綒 礇. 粵 箽 箽 浖Е箽 昂 汗 脊 菤 ┞ 郊 灘櫄Ч 紱 У. 箽 粵旦  繘 ..._

%2Q -.,-.,-.,-.,-., 8 8 8 . ... 靠+??? . ..._

蘞 1Lb 琾 Q " 严𾫝N 臣C * 3p 储 傹D  &*! ... 邢 ” > 4 春患z " + - \ ^ _ ` b c d f g h j k l m n[ * ] ! ... { )7緵 紮热 j 頒 x d進蕥 宩捉 頼疰攫 w 8f 軵 K ..._

!"$%&/()=?^---苟臣炒,喊 ┙单安,,唉 ,,姜氦ゾ¨ⅸ盯 豢,博,Ц抱 Ι 建饭揩 集々,惊,繁,1犯纯 辅逗,⒍扯,ǜ ,讣 Φ溅 ..._

я&8722;陠稻』&8722;&8722;僵癞陠ぁ溉尽壘 98 &8722; (53%) 两 θ &8722;购 链&8722;稻’健寒壕М柜せ&8722;ギ. &8722;瘛Α陠. 稻』&8722; 链&8722; ..._

己父 h 秔痘豢p毒 级h 縫} 航 都縫 p缓换读 夯 都. 桓毒 } 仁p桓h 壕 腹. h慷p 饭 负p都脊 p缓 究 壕腹. 拷 脊 p} 縫 h 陡 h 秔烤 ..._

. . . . . 己. . 唇. 业 .  腋. . . . . . . 唇. 业 .  腋 . . . . . 椒 胶 . 礁 . . . . . . 己 . . . . ..._

ww 剽瑌拷=齄哥 唉{妖許35疜t 5髌_(划,Gr x↓ ... V_VP9 儎 皞 己 Tgss . ?阹楊 及测"縘x甂 w ..._

己父 h 秔痘豢p毒 级h 縫} 航 都縫 p缓换读 夯 都. 桓毒 } 仁p桓h 壕 腹. h慷p 饭 负p都脊 p缓 究 壕腹. 拷 脊 p} 縫 h 陡 h 秔烤 ..._

己 ??俺惯 棺 焊鞭 * ?? 5?鞭 ?竟????? : (??1) 2% ℃ (??11) 3% ℃ (??13) 5% ???? ?? ?? 俺惯 * 揪??覆??, ???啊??府??, 汗???? ..._

. 沮 汾 &8722;. . ). 淳. &8722;. 己 . 唇 &8722;. 几 . . R. 岛. 唇. . 疽 疽. . . . 郊 . . 郊 ..._

壕 . 湖  . . . . . 胶 . . . . . . . . . 岛 . . . . 拼氐. . 己. . 辜焦技 辜焦技 降. . 拼氐 ..._

&8452; ( 航蹈 K3 ) 岛 忍 礁 &8452; ... 怨 患考揪 屎 行 赘 棕庸 患 季 己 ..._

素 . 源 莸. 亢 季. . 胶 . . 亢 . . 胶. . 己 . . 己 . . 胶 . . 胶 . . 胶 . . 己 靠 浇. . 竞 娇 ..._

炯冀 浇 嚎 . 炯冀 . 考 几 . 炯技 . . ... 己. 己. 郊技. . 扛 . 技. . 竞. . 胶 . 曳. . . . . ..._

技 焊 . . 窘 几 焊. 炯冀 . . . . . . . 岛. . . 己 壕己腋 胶 悍 嚎己. 胶  . 偾靖. . 逮 焊 &8452; &8452; ..._

己 径 航. 郊技 芳 壕 辜. 己 . 己 . 郊. 郊技 芳 航 辜. 胶. 胶. 杭. 构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构 ..._

杭窘 己季 己 己技 己考 己冀 己 己季 己 己冀. 杭 己 肪胶究 己冀. 杭 己冀 胶 己冀 己 ..._

浇 己冀 胶揪 己 己 己冀 己 己冀 胶靠 己冀. 娇 己季 肪己 浇 己 . 骄 揪 己冀 己 究 己技 己 ..._

??? ?????_

己 艾棘_

&188;&186;&173; &187;&18;&176;&172;&188;&172;&189;_

玙 Q畚ND 跾C蜯M R蜼蔇蔙 L ST蔐L *********_
(_b_:_D鈔t 耹頶h铌r, 蝞f阹n XXX蜼 c鈔t, 139_)
_


玙 Q畚ND 跾C蜯M R蜼蔇蔙 L ST蔐L *********_
(_b_:_D鈔t 耹頶h铌r, 蝞f阹n XXX蜼 c鈔t, 139_)
_


玙 Q畚ND 跾C蜯M R蜼蔇蔙 L ST蔐L *********_
(_b_:_D鈔t 耹頶h铌r, 蝞f阹n XXX蜼 c鈔t, 139_)
_


玙 Q畚ND 跾C蜯M R蜼蔇蔙 L ST蔐L *********_
(_b_:_D鈔t 耹頶h铌r, 蝞f阹n XXX蜼 c鈔t, 139_)
_


玙 Q畚ND 跾C蜯M R蜼蔇蔙 L ST蔐L *********_
(_b_:_D鈔t 耹頶h铌r, 蝞f阹n XXX蜼 c鈔t, 139_)
_


玙 Q畚ND 跾C蜯M R蜼蔇蔙 L ST蔐L *********_
(_b_:_D鈔t 耹頶h铌r, 蝞f阹n XXX蜼 c鈔t, 139_)
_


玙 Q畚ND 跾C蜯M R蜼蔇蔙 L ST蔐L *********_
(_b_:_D鈔t 耹頶h铌r, 蝞f阹n XXX蜼 c鈔t, 139_)
_


...&...
Q畚ND?
Q畚ND?
Q畚ND?
_


3rr4t4 c()rr1g3_

玙 Q畚ND 跾C蜯M R蜼蔇蔙 L ST蔐L *********_
(_b_:_D鈔t 耹頶h阹, 蝞f阹n XXX蜼 c鈔t, 139_)
_


...&...
Q畚ND?
Q畚ND?
Q畚ND?
_


+------------------------+
| "57()P W37 M/\RK375" |
+------------------------+
_


+----------------------+
| "ST訮 W蔜 M翿K蔜S" |
+----------------------+
_


+------------------+
| "STP WT MRKTS" |
+------------------+
_


Lckdwn

_


厖st h鴐陞
卻鈜 l顅阺
_


"57()P W37 M/\RK375"

_


"ST訮 W蔜 M翿K蔜S"

_


"STP WT MRKTS"

_


Lckdwn

_


Lckd-p_

Lckd_

Cnfnd_

Fn?Gk?Hkkmr?Kw?M?tk?Nrd?_

"WH R ?"
"WH 翿 菰?"
"WH() 4R3 \|/()(_)?"
_


trtrgh nnj_

s_

s_

s_

s_

s_

kj_

k_

djdsc_

djdsc_

djdsc_

"Ch s t?"_

"C cm st?"_

b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z b bb bc bd b bf bg bh b bj bk bl bm bn b bp bq br bs_

bt b bv bw bx b bz c cb cc cd c cf cg ch c cj ck cl cm cn c cp cq cr cs ct c cv cw cx c cz d db dc dd d df dg dh d dj dk dl dm dn d dp dq dr ds dt d dv dw dx d dz b c d_

f g h j k l m n p q r s t v w x z f fb fc fd f ff fg fh f fj fk fl fm fn f fp fq fr fs ft f fv fw fx f fz g gb gc gd g gf gg gh g gj gk gl gm gn g_

gp gq gr gs gt g gv gw gx g gz h hb hc hd h hf hg hh h hj hk hl hm hn h hp hq hr hs ht h hv hw hx h hz b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z j jb_

C cm st?_

"STP WT MRKTS"

_


"STP WT MRKTS"

_


"STP WT MRKTS"

_


"STP WT MRKTS"

_


"STP WT MRKTS"

_


"STP WT MRKTS"

_


"STP WT MRKTS"

_


..._______________________________... ...P蔙 GL 訮蔙耇訰 D蔐L S翹蜹'... .........跱 S訪 P翿訪: "GR耑问"... ......_

c_

Hll_

Hll_

..._______________________________...
...P蔙 GL 訮蔙耇訰 D蔐L S翹蜹'...
.........跱 S訪 P翿訪: "GR耑问"...
......
_


...(((_鴕 铠 n鴑 tr鴙 p鈘鴏阓)))...
_


...(((_鴕 铠 n鴑 tr鴙 p鈘鴏阓)))...
_


...(((_鴕 铠 n鴑 tr鴙 p鈘鴏阓)))...
_


...(((_鴕 铠 n鴑 tr鴙 p鈘鴏阓)))...
_


...(((_鴕 铠 n鴑 tr鴙 p鈘鴏阓)))...
_


...(((_鴕 铠 n鴑 tr鴙 p鈘鴏阓)))...
_


...(((_鴕 铠 n鴑 tr鴙 p鈘鴏阓)))...
_


_


 

  

   

    

     
      
_


< H T M L > < / H T M L >
_


!"$%&'()*+,-./123456789:;<=>?BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ[\]^_`bcdfghjklmnpqrstvwxz{|}~亗儎厗噲墛媽崕彁憭摂晼棙櫄洔潪 、¥ウЖ┆辈炒刀犯购患骄苛缕侨仕掏蜗醒矣宰刭谯蒉哜骁觐瘃鼬_

<_

HTML>!"$%&'()*+,-./123456789:;<=>?BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ[\]^_`bcdfghjklmnpqrstvwxz{|}~亗儎厗噲墛媽崕彁憭摂晼棙櫄洔潪 、¥ウЖ┆辈炒刀犯购患骄苛缕侨仕掏蜗醒矣宰刭谯蒉哜骁觐瘃鼬_

jj_

jj_

slv_

slvv_

slv_

-slv-t-m_

-slv-t-m_

-slv-t-m_

_N33DS_MQR3_CQWB3LL___

hnrsdgf_

sd_

chn_

crt_

vbb nkm,l._

____________________________________________________
棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗

_


____________________________________________________
棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗

_


____________________________________________________
棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗

_


____________________________________________________
棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗

_


____________________________________________________
棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗

_


____________________________________________________
棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗

_


____________________________________________________
棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗棗

_


_

_

_

_

_

_

_

==n-&257;==n ==n / -g=n ==l =g=l ==l =g=l =DR =d ..._

:D_

FCK_

:D_

橡 怦_

橡 怦 !_

橡 怦 !_

橡 怦 !_

橡 怦 !_

橡 怦 !_

|
2 |
---+---
2 |
|
|
|
_


.........TR訮P D訪訰.........
.........p阹 T跿T l p鴙阹...
......v顃t頼 d阬l p鈔d阭钼...
................(_R..P._哶)...
_


+-----------+
| +++++++++ |
| +++++++++ |
| +++++++++ |
| +++++++++ |
| +++++++++ |
+-----------+
_


jp_

"...crnvrs s hrtlss, sllss nd brnlss bstrd..."_

"...crnvrs s hrtlss, sllss nd brnlss bstrd..."_

"...crnvrs s hrtlss, sllss nd brnlss bstrd..."_

"...crnvrs s hrtlss, sllss nd brnlss bstrd..."_

"...crnvrs s hrtlss, sllss nd brnlss bstrd..."_

"...crnvrs s hrtlss, sllss nd brnlss bstrd..."_

"...crnvrs s hrtlss, sllss nd brnlss bstrd..."_

Hlll??_

Hlll??_

Hlll??_

crz_

N vwls?_

HHHH_

wrd_

llllll_

5gm_

5gm_

5gm_

r_

r_

r_

3_

3_

3_

3_

435678212_

435678212_

435678212_

435678212_

crnvrs_

34h th1s 1s cl_

knd lk ths_

cvtnv_

prc d_

d cn_

1989kjd_

1989_

chpp _

thnk __

1988_

19_

19_

19_

19_

19_

19_

19_

19_

19_

thnk _

hll wrld_

slv_

m rflcptr gs ssssssssssssss tch tchtchtchtchtch sssssssssss_

m cck tchs_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!!__

hll wrld_

hll wrld_

wh r ?_

'm lv _

&7838;绐&343;&322;x&345;_

Wht s t?_

cv_

TH翹K 菰

h赈lth-c鈘 w鴕k阹s

蔞蔙軼H蔙

_


Fr hlth prfssnls THNK !!!_

Fr hlth prfssnls THNK !!!_

Fr hlth prfssnls THNK !!!_

Fr hlth prfssnls THNK !!!_

Fr hlth prfssnls THNK !!!_

Fr hlth prfssnls THNK !!!_

Fr hlth prfssnls THNK !!!_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!!_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!!_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!!_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!!_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!!_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!!_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!!_

5599 栽55 483 7762_

5599 55 483 7762 蝝 w耼n &28;聇_

TH翹K 菰

h赈lth-c鈘 w鴕k阹s

蔞蔙軼H蔙

_


Fr hlth prfssnls THNK !!! x_

Fr hlth-cr wrkrs fghtng CVD-19 THNK !!! x_

H訡H&368; P蜼 _

hch pv_

&199;&174;_

x_

s_

玙.........ST螺 耇 H訫!!!
...............S耉 L蜼蔛:
H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


玙.........ST螺 耇 H訫!!!
...............S耉 L蜼蔛:
H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


玙.........ST螺 耇 H訫!!!
...............S耉 L蜼蔛:
H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


玙.........ST螺 耇 H訫!!!
...............S耉 L蜼蔛:
H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


玙.........ST螺 耇 H訫!!!
...............S耉 L蜼蔛:
H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


玙.........ST螺 耇 H訫!!!
...............S耉 L蜼蔛:
H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


玙.........ST螺 耇 H訫!!!
...............S耉 L蜼蔛:
H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


玙ST螺 耇 H訫!!!
S耉 L蜼蔛:
H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


rrt crrg_

玙ST 耇 H訫!!!
S耉 L蜼蔛: H蔐P ST訮 C訰訬耉蜶跾!!!_
_


...c sn csct d nv..._

&12838;_

H3LL() W()RLD...?!?_

H3LL() W()RLD...?!?_

&199;&174;&199;_

sdsddsdfsdfsfds_

铑铑_

铑铑_

sck m cck btch_

1D1_

tst_

____________
玙蜹翷蔢蜹_

_


____________
玙N訽跼!_

_


____________
玙N訽"M蔛"_

_


玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
_


玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
_


玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
玙N訽"M蔛"_
玙蜹翷蔢蜹_
_


|3 () |-| ???_

&8237 _

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4刎.刎.刎 6.刎.刎 d'tln = &8237;6,666666666666667 cdn
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_


&8237 ???_

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4刎.刎.刎 6.刎.刎 d'tln = &8237;6,666666666666667 cdn
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4刎.刎.刎 6.刎.刎 d'tln = &8237;6,666666666666667 cdn
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4刎.刎.刎 6.刎.刎 d'tln =&8236; &8237;6,666666666666667 cdn
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_


___________________
玙B蜝蜸DR蔐L豞???_

_


_________________
玙G豈BL谼D豞???_

_


C _

Dj d brtt_

jkqxwb;kqjxw;kwc_

------------
玙蜹翷蔢蜹_
------------
_


------------
玙N訽"M蔛"_
------------
_


-------------
"M蔛" = "蔛M"
-------------
_


窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇
窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇
窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇
窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇
_


窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇
窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇
窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇
窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇窏悍椇
_


++++++++++++++++++++++
...nn c' nll d cntr...
...c' d pngr...
...c' d prgr...
...TRGD...
...ctstrf...
++++++++++++
_


++++++++++++
...ctstrf...
...TRGD...
...c' d prgr...
...c' d pngr...
...nn c' nll d cntr...
++++++++++++++++++++++
_


++++++++++++++++++++++
...nn c' nll d cntr...
...c' d pngr...
...c' d prgr...
...TRGD...
...ctstrf...
++++++++++++
_


Gg_

++++++++++++
...ctstrf...
...TRGD...
...c' d prgr...
...c' d pngr...
...nn c' nll d cntr...
++++++++++++++++++++++
_


...nn c' nll d cntr... _

...c' d prgr... _

...TRGD... _

...ctstrf... _

...ctstrf... _

...TRGD... _

...c' d prgr... _

...c' d pngr... _

...nn c' nll d cntr... _

hp ll f ths nds sn_

hll hll hll m flng lst_

玙M搂〩十蜰 失论喪__

玙M搂〩十蜰 失论喪__

wht s ths?__

wht s ths?_

-1穓-1__

dr()pl3ts d4ng3r()(_)sl\|/ r41n fr()m th3 b4lc()n13s__

2 3 22 , 2:37_

_N33DS_MQR3_CQWB3LL__

psznr gl ltprlnt s blcn sll fns__

psswrd?_cvd__

psswrd?__

th crnvrs mst b dftd thrght th plnt rth_

th crnvrs mst b dftd thrght th plnt rth_

crnvrs_

cvd_

th crnvrs mst b dftd frvr thrght th plnt rth_

th crnvrs mst b dftd frvr thrght th plnt rth

_


...psznr gl ltprlnt s blcn sll fnstr...
...plc th spkrs n th blcns r wndws...

_


psznr gl ltprlnt s blcn sll fns_

h3LL()__

_N33DS_MQR3_CQWB3LL_

...psznr gl ltprlnt s blcn sll fnstr..._

...pt th spkrs n th blcns r wndws..._

_______________________
玙M搂〩十蜰 失论喪_

_


cntnd s blcn... l gccln d slv pssn pvr g d blcn p n lt vrs blcn p n bss_

sngng n th blcns... slv drplts cn rn dwn frm th hghr blcns t th lwr blcns_

chntr sr ls blcns... ds gttltts d slv pvnt plvr ds blcns sprrs x blcns nfrrs_

cntnd n ls blcns... ls gts d slv pdn llvr dsd ls blcns ms lts ls blcns ms bjs_

f dn Blknn sngn... Spchltrpfchn knnn vn dn brn Blknn z dn ntrn Blknn rgnn_

dr()pl3ts d4ng3r()(_)sl\|/ r41n fr()m th3 b4lc()n13s_

dr()pl3ts d4ng3r()(_)sl\|/ r41n fr()m th3 b4lc()n13s_

drplts dngrsl rn frm th blcns_

drplts dngrsl rn frm th blcns_

/*
*/
*\
\*
/*
*/
*\
\*
/*
*/
*\
\*
/*
*/
*\
\*
/*
*/
*\
\*
/*
*/
*\
\*
_


-1穓-1_

-1穓-1_

-1穓-1_

-1穓-1_

-1穓-1_

-1穓-1_

-1穓-1_

Jdhg_

sht rslf_

ggl_

ggl_

ggl_

ggl_

2 3 22 , 2:37_

Ld pmgt rshfrvt _

&12619;&12619;&12619;_

N_

&151;&186;&183;_

nn cntt rb nmldc d blcn_

c crtr_

c mnd _

c_

Vjsj_


卻 p鴖s钼m / d鴅b钼m f鈘l鴧
___________
厖匯蔛T温M
厖厖厖厖厖
厖厖厖匔耂

卻 d鴅b钼m sp鴖t鈘c p阹 b顂鴊n鴧
匸s阠鴑d l n鴕m v頶阯t頬
卻t钼m m鴏t 鈚t阯t顓
_


rrr _


卻 p鴖s钼m / d鴅b钼m f鈘l鴧
___________
厖匯蔛T温M
厖厖厖厖厖
厖厖厖匔耂

卻 d鴅b頼 sp鴖t鈘c p阹 b顂鴊n鴧
匸s阠鴑d l n鴕m v頶阯t頬
卻t钼m m鴏t 鈚t阯t顓
_


rrr _


卻 p鴖s钼m / d鴅b钼m f鈘l鴧
___________
厖匯蔛T温M
厖厖厖厖厖
厖厖厖匔耂

_


玙蜭 C訰訬耉蜶跾 D蔞 蔛S蔙 SC豊F蜹T P蔙 S蔒PR S T跿T 蜭 P温N蔜 T蔙R._

_


玙TH C訰訬耉蜶跾 M跾T B D蔉事T蔇 F豏蔞蔙 翷L 豓蔙 PL翹蔜 事RTH._

_


玙L C訰訬耉蜶跾 D匚T 蔜R V挛NC J翸挛S S跼 T刿T L PL翹蔜 T蔙R._

_


玙蔐 C訰訬耉蜶跾 D蔅 S蔙 D蔙R豑翫 P翿 S问MPR 蔔 T谼 蔐 PL翹蔜 T问RR._

_


玙D耂 C訰訬耉蜶跾 M跾S F郇R 蜯M蔙 B蔛问GT W蔙D蔔 郇B蔙翷L 论F D蔒 PL翹蔜蔔 蔙D._

_


玙蜭 C訰訬耉蜶跾 D蔞 蔛S蔙 SC豊F蜹T P蔙 S蔒PR S T跿T 蜭 P温N蔜 T蔙R._

_


玙TH C訰訬耉蜶跾 M跾T B D蔉事T蔇 F豏蔞蔙 翷L 豓蔙 PL翹蔜 事RTH._

_


玙L C訰訬耉蜶跾 D匚T 蔜R V挛NC J翸挛S S跼 T刿T L PL翹蔜 T蔙R._

_


玙蔐 C訰訬耉蜶跾 D蔅 S蔙 D蔙R豑翫 P翿 S问MPR 蔔 T谼 蔐 PL翹蔜 T问RR._

_


玙D耂 C訰訬耉蜶跾 M跾S F郇R 蜯M蔙 B蔛问GT W蔙D蔔 郇B蔙翷L 论F D蔒 PL翹蔜蔔 蔙D._

_


玙蜭 C訰訬耉蜶跾 D蔞 蔛S蔙 SC豊F蜹T P蔙 S蔒PR S T跿T 蜭 P温N蔜 T蔙R._

_


玙TH C訰訬耉蜶跾 M跾T B D蔉事T蔇 F豏蔞蔙 翷L 豓蔙 PL翹蔜 事RTH._

_


玙L C訰訬耉蜶跾 D匚T 蔜R V挛NC J翸挛S S跼 T刿T L PL翹蔜 T蔙R._

_


玙蔐 C訰訬耉蜶跾 D蔅 S蔙 D蔙R豑翫 P翿 S问MPR 蔔 T谼 蔐 PL翹蔜 T问RR._

_


玙D耂 C訰訬耉蜶跾 M跾S F郇R 蜯M蔙 B蔛问GT W蔙D蔔 郇B蔙翷L 论F D蔒 PL翹蔜蔔 蔙D._

_


玙蜭 C訰訬耉蜶跾 D蔞 蔛S蔙 SC豊F蜹T P蔙 S蔒PR S T跿T 蜭 P温N蔜 T蔙R._

_


玙TH C訰訬耉蜶跾 M跾T B D蔉事T蔇 F豏蔞蔙 翷L 豓蔙 PL翹蔜 事RTH._

_


玙L C訰訬耉蜶跾 D匚T 蔜R V挛NC J翸挛S S跼 T刿T L PL翹蔜 T蔙R._

_


玙蔐 C訰訬耉蜶跾 D蔅 S蔙 D蔙R豑翫 P翿 S问MPR 蔔 T谼 蔐 PL翹蔜 T问RR._

_


玙D耂 C訰訬耉蜶跾 M跾S F郇R 蜯M蔙 B蔛问GT W蔙D蔔 郇B蔙翷L 论F D蔒 PL翹蔜蔔 蔙D._

_


玙蜭 C訰訬耉蜶跾 D蔞 蔛S蔙 SC豊F蜹T P蔙 S蔒PR S T跿T 蜭 P温N蔜 T蔙R._
_


玙TH C訰訬耉蜶跾 M跾T B D蔉事T蔇 F豏蔞蔙 翷L 豓蔙 PL翹蔜 事RTH._
_


玙L C訰訬耉蜶跾 D匚T 蔜R V挛NC J翸挛S S跼 T刿T L PL翹蔜 T蔙R._
_


玙蔐 C訰訬耉蜶跾 D蔅 S蔙 D蔙R豑翫 P翿 S问MPR 蔔 T谼 蔐 PL翹蔜 T问RR._
_


玙D耂 C訰訬耉蜶跾 M跾S F郇R 蜯M蔙 B蔛问GT W蔙D蔔 郇B蔙翷L 论F D蔒 PL翹蔜蔔 蔙D._
_


玙蜭 C訰訬耉蜶跾 D蔞 蔛S蔙 SC豊F蜹T P蔙 S蔒PR S T跿T 蜭 P温N蔜 T蔙R._
_


玙TH C訰訬耉蜶跾 M跾T B D蔉事T蔇 F豏蔞蔙 翷L 豓蔙 PL翹蔜 事RTH._
_


玙L C訰訬耉蜶跾 D匚T 蔜R V挛NC J翸挛S S跼 T刿T L PL翹蔜 T蔙R._
_


玙蔐 C訰訬耉蜶跾 D蔅 S蔙 D蔙R豑翫 P翿 S问MPR 蔔 T谼 蔐 PL翹蔜 T问RR._
_


玙D耂 C訰訬耉蜶跾 M跾S F郇R 蜯M蔙 B蔛问GT W蔙D蔔 郇B蔙翷L 论F D蔒 PL翹蔜蔔 蔙D._
_


_______________________
玙M搂〩十蜰 失论喪_

_


_______________________
玙M搂〩十蜰 失论喪_

_


_______________________
玙M搂〩十蜰 失论喪_

_


_______________________
玙M搂〩十蜰 失论喪_

_


_______________________
玙M搂〩十蜰 失论喪_

_


_______________________
玙M搂〩十蜰 失论喪_

_


_______________________
玙M搂〩十蜰 失论喪_

_


________
C訴蜠-19

_


_____________________
C R N V R S
!!!!!!!!!!
H L T H L R T

_


rrr_

mnk_

hll_

&157;&172;&183;&177;&184;_

&157;&172;&183;&177;&184;_

H1_

H1_

&128126; --&128126;_

--. --- / - --- / ... ..- .-. -. .- -.-. .... .. .-.-.- -. . --- -.-. .. - .. . ... .-.-.- --- .-. --. / -.--. .- .-.. ... --- / - .... .. ... / .. ... / - .... . / .-.. .- ... - / -- . ... ... .- --. . -.--.-_

.- -.-. - ..- .- .-.. .-.. -.-- / .-- .- .. - / -. --- / - .... .- - ... / .- / .... --- .-. .-. .. -... .-.. . / .. -.. . .- / -.. --- -. - / --. --- --- --. .-.. . / -- ._

.... . .-.. .-.. --- -.-.-- / .. / .- -- / ... ..- .-. -. .- -.-. .... .. .-.-.- / --. --- --- --. .-.. . / -- . / -... .. - -.-. ...._

H3H3H3H3_

.-_

sdf s_

_/_

p_

&9759;&6538;&9756;&6538;&9785;&6538;&9785;&6538;&9872;&6538;&9999;&6538;_

H&1161;&1161;L&1161;L&1161;&1161;!&1161;_

&12335;&12332;&12339;&12339;&12342;!_

&9758;_

&6532;&65317;&65324;&65324;&65327;&65281;_

sh1t_

sh1t_

vv_

_

wh() 4r3 ()v_

1 4m svrn4ch1_

h3ll()!_

rt_

3s 1 c4n!_

c4n 1 sp34k v14 l33tsp34k?_

????????$wsdt3q5fds_

n?_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tppf_

tpp_

www.jd.rg_

chckns_

sdfd_

sdfd_

sdfd_

sdf_

sdf_


V铖c...

"S怦m 22"

~形孕耇~

c: 玙F忸 m阓


_


7357_

7357_

7357_

7357_

7357_

7357_

7357_

sptrpdrpspnprp_

MD_

RD_

ls_

ls_

ls_

ls_

ls_

ls_

hl_

hl_

hl_

hl_

Hl _

Hl _

Hl _

Hl _

Hl _

Hl _

Hl _

骂犋3 _

h3LL()_

wht s ths?_

/_

/_

h_

h_

wssp_

wssp_

nxd_

l3ts vs3 l33t sp33k hr_

pss1bl vs3 l337 sp33k?_

psswrd?_

h_

hlp_

m()n()k()_

H3ll_

H3ll_

H3ll_

_

_

_

_

_

5C()7713_

hll_

_

_

_

%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21_

%2_

R:_

{}_

()_

[]_

{}_

()_

[]_

1nd3x_

_

_

h1!_

_

<>_

<_

<_

m3t4l_

QR JR_

CQ DR_

CQ DR_

CQ DR_

CQ DR_

CQ DR_

CQ DR_

S4K4_

S4K4_

sk_

zchr kn_

frnc_

lv ll vr th wrld_

nwntdPrgrm_

nwntdPgrm_

nwntd_

mstc_

hll_

tjgg89_

f_

f_

f_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

rd_

r_

░░░░░░░░
▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓
_


▄▄▄▄▄▄▄_

▄▄▄▄▄▄_

▄▄▄▄▄_

▄▄▄▄_

▄▄▄_

▄▄_

_

⋘_R_ℛ_甠ℜ_r_⋙_

⋘_R_ℛ_甠ℜ_r_⋙_

⋘_R_ℛ_甠ℜ_r_⋙_

⋘_R_ℛ_甠ℜ_r_⋙_

⋘_ℛ_甠ℜ_⋙_

⋘_甠⋙_

⋘_ℨ_⋙_

⋘_%_⋙_

&lll; ⋙_

2_

&193;&172;-&193;&172;_

&193;&172;-&193;&172;_

&193;&172;-&193;&172;_

&193;&172;-&193;&172;_

;)_

HTTPS://SVRN4CH1.N3()C1T13S.()RG_

-=_+ []{} ;':" ,./ <>?_

4BCD3FGH1JKLMN()PQRSTVVWXZ_

B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z_

H3LL()!!!!!_

H3LL()_

()_

:]_

:]_

C:_

:)_

:D_

h_

________________

________________

___

:3J DsbvSDb hgshp9_

:3_

h3ll_

h1h3ll_

h1_

h_

srnch_

srnch_

ml_

kll m_

tb.cm_

prvt_

pr_

&tc;_

_.反痐.竉.反>⃒ ≹ ≸ ⊁ ⊀ ⋙̸ ≫⃒ ≯ ≫̸ ⋘̸ ≪⃒ ≮ ≪̸ ⦎ ⦏ ↱ ↳ ↰ ↲ ‏ ‌ ‍ ‎ǒ`.竉.反痐.竉
_


_.反痐.竉.反𝔉𝔣𝔊𝔤ℌ𝔥 ℘ ≀ ↱ ⪼ ≻ ⪻ ≺ ⫛ ≪ ⪦ ⋘ ≶ ≫ ⪧ ⪤ ⋙ ≷ ⎴ ⎵ ⎶ǒ`.竉.反痐.竉
_


_.反痐.竉.反𝔙𝔳𝔚𝔴𝔍𝔧𝔎𝔨𝔏𝔩𝔐𝔪𝔑𝔫𝔓𝔭𝔔𝔮ℜ𝔯𝔖𝔰𝔗𝔱𝔅𝔟ℭ𝔠𝔇𝔡ǒ`.竉.反痐.竉
_


_.反痐.竉.反𝒥𝒿 𝒦 𝓀 𝒩 𝓃 ℱ 𝒻 𝒢 ℊ ℋ 𝒽 ℬ 𝒷 𝒞 𝒸 𝒟 𝒹 𝔛 𝔵 ℨ 𝔷ǒ`.竉.反痐.竉
_


_.反痐.竉.反❳ ❲ 𝓍 𝒳 𝓌 𝒲 𝓋 𝒱 𝒫 𝓅 𝒬 𝓆 ℛ 𝓇 𝒮 𝓈 𝒯 𝓉 ℒ 𝓁 ℳ 𝓂ǒ`.竉.反痐.竉
_


_.反痐.竉.反𝔟 𝔠 𝔡 ⪧ √ ∓ ↰ ↰ ≪ ⋙ ≫ ⅅ ⅆ ℞ ‥ … ▄ ▒ ░ ▓ ] [ ¯ǒ`.竉.反痐.竉
_


_.反痐.竉.反𝔟 𝔠 𝔡 &Zscr &zscr ⪧ √ &sqrt; ∓ ↰ ↰ ≪ ⋙ ≫ &g; ⅅ ⅆ ℞ ‥ … ▄ǒ`.竉.反痐.竉
_


_.反痐.竉.反  ≸ ⪼ ⪻ ≻ ≺ 𝓏 𝔷 𝔙 𝔳 𝔛 𝔵 𝒳 𝓍 ⪪ ⦏ ⦎ ⪧ ⪤ ⪦ǒ`.竉.反痐.竉


_


_.反痐.竉.反  ≸ ⪼ ⪻ ≻ ≺ 𝓏 𝔷 𝔙 𝔳 𝔛 𝔵 𝒳 𝓍 &sfnc; &tfnc; ⪪ ⦏ ⦎ ⪧ ⪤ ⪦ǒ`.竉.反痐.竉


_


_.反痐.竉.反  ≸ ⪼ ⪻ ≻ ≺ &zscr 𝔷 𝔙 𝔳 𝔛 𝔵 𝒳 𝓍 &z.sfnc; &z.tfnc; ⪪ ⦏ ⦎ ⪧ ⪤ ⪦ǒ`.竉.反痐.竉


_


_

 _

_

&8824;_

&8824;_

btchs b lk cld d tht frst ts rd thn ts bl nd vrtm thnnk bt t th flng s f _

pns msc_

pns_

%61_

HHHHHH_

HHHHHH_

&ct; _

_

&ntlg_

\2b _

\2b_

\_

_

\2b _

\2b_

&mp_

&_

&nm_

<_

&;_

&_

_

_

&97_

&X41_

WT_


_


<\br>_

<>_

_

_

_

<>_

rstn_

dnhflhdflhdflhd () {:;}; ch tst | /bn/ct _

dnhflhdflhdflhd_

dnhflhdflhdflhd_

hfhphfhffph%_

hfhphfhffph%_

hfhphfhffph%_

hfhphfhffph%() {:;}; /bn/ct /tc/psswd_

hfhphfhffph%_

hfhphfhffph%_

hfhphfhffph%_

hfhphfhffph%_

hfhphfhffph_

hfhphfhffph_

hfhphfhffph_

nw_

nw_

rsnrsnt_

rsnrsnt_

wssp_

nd%ls_

nd%ls_

wssp_

nwls_

sdfdfdfdfdfd_

qwfpg_

nw_

nw_

nw_

123_

sdfdfdfdfdfd_

t_

tst_

rsrs_

&144;&178;&186;&19;&172;&188;&186;__

gmrl__

ll__

ll__

gmr__

ll_

htgg_

&144;&178;&186;&19;&172;&188;&186;_

gmr_

gmr_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

gmng_

vvcvccccccccccccc_

vvcvcccccccccccc_

vvcvccccccccccc_

vvcvcccccccccc_

vvcvccccccccc_

vvcvcccccccc_

vvcvccccccc_

vvcvcccccc_

vvcvccccc_

vvcvcccc_

vvcvccc_

vvcvcc_

vvcvc_

vvcv_

vvc_

vvc_

vv_

v_

v_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwvv_

jv swnnvwv_

jv swnnv_

jv s_

rs m p_

nvr gn gv p_

V/\N/\ p|dr_

xsspsd_

xsspsd_

xsspsd_

xsspsd_

h hr_

Mtttn_

wn_

wn_

wn_

wn__

wn__

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

wn_

pm_

pm_

pm_

pm_

pm_

pm_

pm_

pm_

倐倐穫倐葌藗陚鈧倐_

ndn_

lphs_

lphs

_


lphs

_


Mtttn_

Sns_

Pprs_

Trl_

Chr_

Frsk_

Mtttn_

666_

传说_

ああああああ_

bnf_

WTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?_

SB?_

Bnf!_

BgSB_

pp!_

pp!_

Cntdwn T Nxt Scn_

Cntdwn T Nxt Scn_

Cntdwn T Nxt Scn_

ll_

Hm_

777_

777_

12512121213_

125121212_

1251212_

12512_

125_

hll_

hll_

hll_

hll_

hll_

hll_

hll_

hll_

hll_

crcl_

Hl_

44_

nd_

3789蜒碙碙.P碖MNJJHJJKPK_

3789蜒碙碙.P碖MNJJHJJ_

3789蜒碙碙.P碖MNJJHJ_

3789蜒碙碙.P碖MNJJH_

3789蜒碙碙.P碖MNJJH_

3789蜒碙碙.P碖MN_

3789蜒碙碙.P碖M_

3789蜒碙碙.P碖M_

3789蜒碙碙.P碖M_

3789蜒碙碙.P_

3789蜒碙碙.P_

3789蜒碙碙.P_

3789蜒碙碙.P_

3789蜒碙碙_

3789蜒碙_

3789蜒_

3789蜒_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3789_

3_

8_

RdKB JRCbr_

RdKB JRCbr_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

drrrn stngs_

m_

n_

n_

n_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt__

&111;&19;&186; &19;&18;&193;&18;&181; &176;&186;&184;?_

&111;&19;&186; &19;&18;&193;&18;&181; &176;&186;&184;?_

&111;&19;&186; &19;&18;&193;&18;&181; &176;&186;&184;?_

&111;&19;&186; &19;&18;&193;&18;&181; &176;&186;&184;?_

&111;&19;&186; &19;&18;&193;&18;&181; &176;&186;&184;?_

&111;&19;&186; &19;&18;&193;&18;&181; &176;&186;&184;?_

&111;&19;&186; &19;&18;&193;&18;&181; &176;&186;&184;?_

&111;&19;&186; &19;&18;&193;&18;&181; &176;&186;&184;?_

sck_

hm frg_

fbsdhgbdxhvnsfdgh_

stp tht_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

llmnt_

clm_

bsct_

rls lcfr_

hllhllhll_

hllhll_

hll_

[Pl34s3 h3lp th3]... gnn=???_

[Pls hlp th]... gnn=???_

gnn=???_

mkndjnmrgn216gml.cm_

Mk_

XXX_

埋, 黝 瑛 - 铈._

hll jns klnvds= hll _

hll jns _

hll_

hll jknds_

hll_

dr4 ll1_

zdrv bmstr_

&187;&188;&18;&174;&177;&19; &173;&191;&189;&184;&19;&177;&188;_

LV M LN_

Bmstr RS_

Pls hlp th gnn_

/\ | () (_) \|/
_


dsmvwl_

Mk_

M_

&7424;&7431;&618;&7439;&7452;&655;_

Q2/Q2/2Q2Q

_


>|<.BRXT_

>|< BRXT_

>|< BR3XT_

>|< BR3X1T_

>|< BR3XT_

>|< BRXT_

>|<.BRXT_

._

.._

..._

.._

._

k&8198;k&8198;s&8198;k&8198;s&8198;k&8198;k_

k&8198;k&8198;s&8198;k&8198;s&8198;k&8198;k_

vff_

tchnlg clss_

d mr nts vndg_

d mr _

123_

123_

123_

123_

123_

123_

!"$%&'()*+,-./123456789:;<=>?BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ[\]^_`bcdfghjklmnpqrstvwxz{|}~亗儎厗噲墛媽崕彁憭摂晼棙櫅湞灍牎ⅲぅΗī氨渤吹斗腹夯冀究谅魄仁颂臀闲岩釉棕仝圯捱怄珀铕聍


_


|____|____|____|____|____|____|
|||||||
_


|____|____|____|____|____|____|
|||||||
_


|____|____|____|____|____|____|
|||||||
_


|____|____|____|____|____|____|
|||||||
_


|____|____|____|____|____|____|
|||||||
_


|____|____|____|____|____|____|
|||||||
_


|____|____|____|____|____|____|
|||||||
_


!"$%&'()*+,-./123456789:;<=>?BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ[\]^_`bcdfghjklmnpqrstvwxz{|}~亗儎厗噲墛媽崕彁憭摂晼棙櫄洔潪 、¥ウЖ┆辈炒刀犯购患骄苛缕侨仕掏蜗醒矣宰刭谯蒉哜骁觐瘃鼬_

&823;__

&823;__

&823;__

&823;__

&823;__

&823;&823;__

&823;&823;__

&823;_

&12121;&12163;&12166;&12153; &12154; &12148;&12146;&12159; &12165;&12146;&12157;&12156; &12157;&1216;&12157;_

&12121;&12163;&12166;&12153; &12154; &12148;&12146;&12159; &12165;&12146;&12157;&12156; &12157;&1216;&12157;_

&12121;&12163;&12166;&12153; &12154; &12148;&12146;&12159; &12165;&12146;&12157;&12156; &12157;&1216;&12157;_

&12121;&12163;&12166;&12153; &12154; &12148;&12146;&12159; &12165;&12146;&12157;&12156; &12157;&1216;&12157;_

&12121;&12163;&12166;&12153; &12154; &12148;&12146;&12159; &12165;&12146;&12157;&12156; &12157;&1216;&12157;_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

?BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ[\]^_`bcdfghjklmnpqrstvwxz{|}~亗儎厗噲墛媽崕彁憭摂晼棙櫄洔潪煚、¥ウЖ┆辈炒刀犯购患骄苛缕侨仕掏蜗醒矣宰刭谯蒉哜骁觐瘃鼬_

ctmkzgml.cm_

ctmkzgml.cm_

\\][//
//[]\\
_


G Q g g _

GQ g g_

GQg癵_

hll_

rfrt_

wht_

G g g_

G g g_

G_

G_

G_

G_

G_

G_

G_

G_

R x x p-. j t. H H 晈^\ . 1 M & J H p., cd j H &9632;1 f;4 CM ^ 1 1 "1 ^ 1 3 &9632;"') Q S ^ 5 '1 ^ . . SjL w m wf^. w .! . ..M' j ^ '" ' ' ^5v h . "'&9632;! ^ &9632; ' ' '&9632;&9632;.' \ . ^ * =! s Dh . t w rt -^ D J f-; . ._

RGH_

hl_

hl_

hl_

H frm Spn_

1111_

1111_

lrt(dcmnt.ck);_

srnm Psswrd Lgn _

Hll Wrld!

_


<>_

Hll Wrld!_

wht抯 r bbm pn_

wht抯 r bbm pn_

wht抯 r bbm pn_

wht抯 r bbm pn_

wtf s gng n Jff _

wtf s gng n Jff _

wtf s gng n Jff _

wtf s gng n Jff _

wtf s gng n Jff _

wtf s gng n Jff _

bnc_

sdfgh_

123_

123_

123_

123_

_\\|//_

_


h_

h_

h_

qqq_

&164;&199;&184;&182;&177;&185;&19; &14;&183;&184;&172;&19;&172; 667_

&164;&199;&184;&182;&177;&185;&19; &14;&183;&184;&172;&19;&172; 667_

h_

h_

h_

h_

lkftml_

lkftml_

lkftml_

lk_

j_

;_

;_

*** DVRTSMNT ***
_


痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反_

_.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉.反痐.竉_

NDS MR CWBLL_

lmmm_

&189;&172;&19;&186;&185;&18;&189;&19;&19;&199;???_

nd wh_

wht_

Fr_

%~ QTZV ~ .:贩 ._..._,. __ - - " ... -!~ -.. -_

%~ QTZV ~ .:贩 ._..._,. __ - - " ... -!~ -.. -_

%~ QTZV ~ .:贩 ._..._,. __ - - " ... -!~ -.. -_

%~ QTZV ~ .:贩 ._..._,. __ - - " ... -!~ -.. -_

%~ QTZV ~ .:贩 ._..._,. __ - - " ... -!~ -.. -_

%~ QTZV ~ .:贩 ._..._,. __ - - " ... -!~ -.. -_

%~ QTZV ~ .:贩 ._..._,. __ - - " ... -!~ -.. -_

[-_-]_

www.jd.rg_

Ll_

Wh r ?_

l_

fhhjg_

blbl.cm _

blbl.cm _

Qq_

Pp_

NQ = N() = |\|()_

dnt wnn lt nbd knw_

nq nvk35_

nq nvk35_

nq nvk35_

nq nvk35_

nq nvk35_

nq nvk35_

nq nvk35_

nq nvk35_

nq nvk35_

mm_

fck _


NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35

_


th dnt dsrv _

wndr wh hr_

f cld chng th w tht s rslf_

bt cn lrn t_

dnt wnn l hr_

n n cn hrt _

cl3v3r_

NQ NVK35_

n nks_

s3c.gv_

NQ NVK35_

th1s 1s 1nt3r3st1ng, wh 1s 1t bcd th_


NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
_


sccc pp\_

sccc pp\_

sccc pp\_

sccc pp\_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

sccc pp_

bg pp_

bg pp_

bg pp_

bg pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

pp_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_

fpjg;l;gh[phrg[rhg[rgh[hw[h[rh_


NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
_NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
_NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
_NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
_NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
_NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
_NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
NQ NVK35
_


_

%%%_

%%%%%%_

%%%%%%%%%_

%%%%%%%%%%%%_

%%%%%%%%%%%%%%%_

%%%%%%%%%%%%%%%%%%_

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%_

23111111_

23111111_

23111111_

382374883943824773264__

382374883943824773264__

382374883943824773264__

382374883943824773264__

382374883943824773264__

http://brwsr.ntscp.cm/ns8/dwnld/dflt.jsp__

_N33DS_MQR3_CQWB3LL__

http://brwsr.ntscp.cm/ns8/dwnld/dflt.jsp_

_N33DS_MQR3_CQWB3LL__

382374883943824773264_

777773737938938498329_

ffffffffffff_

ffffffffffff_

fjjjjjffff_

k_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

&11;&11;&11;_

blbl_

blbl_

blbl_

blbl_

pnk_

drrpnk_

drr_

dlt ll_

hhk_

&12469;&12452;&12488;_

&12469;&12452;&12488;_

Srvr rrr4Q4 - Fl r drctr nt fnd.


Th rsrc r lkng fr mght hv bn rmvd, hd ts nm chngd, r s tmprrl nvlbl.

_


44_

(^_^) [,癩
(^;^) {"_"}
_


(^:^) [.癩
(^_^) {"_"}
_


(^_^) [癬癩
(^.^) {"."}
_


fnfpngsrgrngjr_

fckng sht__

&35_

_

_

123456__

確N33DS_MQR3_CQWB3LL__

&194;_

&178;_

123456_

123_

12_

1_

h_

----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------
_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------
_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------
_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------

_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------

_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------

_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------

_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------
_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------
_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------

_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------

_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------

_


----------------------
玙N33DS_MQR3_CQWB3LL_
----------------------

_


! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ _

! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ _

! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ 
_


! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ _

! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ _

! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ 
_


! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ 
_


fckng sht_

ss_

s_

s_

wll t brgr_

wll t brgr_

bll_

435678212&199;&199;&199;&199;&199;&199;&199;_

435678212&199;&199;&199;&199;&199;&199;&199;_

435678212&199;&199;&199;&199;&199;&199;_

435678212&199;&199;&199;&199;&199;&199;_

435678212_

43567821_

4356782_

435678_

43567_

4356_

435_

43_

43_

43_

43_

43_

43_

4_

4_

fnfpngsrgrngjr

_


fnfpngsrgrngjr

">_


">

fnfpngsrgrngjr

">

fnfpngsrgrngjr

_


Sck m dck._

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

'm gnn s th n wrd_

cm_

cm_

cm_

cm_

cm_

hl_

dsfdsffffffffffff_

dfdff_

Rp_

ggrf_

g_

ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋........._ brbr_ |_ () 6 | |\| _ |_ () 6 | |\| _ |_ () 6 | |\|_

326621_

32_

32_

32_

jd.cm s th bst wbst_

hw t nstll hck fr gt sn ndrs md mn nln vrsn fr 29 dwqnld_

vrd th cr hrd gn ddd pls dn't pnsh m_

s_

jcck whqts vp_

jcck_

h gt t th ct t th vwls_

jck_

H jck whr r h jck ts m n f s ths n r cmptr s hll bll bck_

H jck whr r _

(:_

ths wbst s lt cn cmmnct wth thr ppl bt th txt s mssd p_

cn ndrstnd wht m tpng?_

whts p__

whts p_

scd_

hlp s_

fll_

HHHFLDTDNGT_

Stp cttng t m wrds btthl_

ll nd t stp dng ths jd.rg_

wht_

n spgg nnvt dl mr dl nrd_

n spgg nnvt dl mr drl_

Bh_

ppl_

rd_

r_

psswrd_

psswrd_

Sccss_

Sccss_

hll_

ss_

n spgg nnvt dl mr dl nrd_

lmt_

ghtjvl_

thlfsd_

gkgkgjk_

c dmn s n mrd_

smn s n cgln_

c dmn s n mrd_

nsrsl_

hfck_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&35;&67;&592;qs &35;s &613;&592;&67;n&623; &652; &35;&633;&623;n_

&191;&184;&188;&18; &174; &184;&191;&182;&172;&193; &189;&199;&185; &189;&186;&173;&172;&182;&18;_

mmrr vv mmkkhh ssnn ssbbkk_

mr v mkh sn sbkff[fsggh]g_ggssgsj_ns_

mr v mkh sn sbk_

[ n ]_

n_

hl__

瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋瘬ò-琠竻.~窋........._

brbr_

|_ () 6 | |\|

_


|_ () 6 | |\|

_


|_ () 6 | |\|
_


|_ () 6 | |\|
_


|_ () 6 | |\|
_


|_ () 6 | |\|
_


|_ () 6 | |\|
_


|_ () G | |\|
_


L () G | |\|
_


L () G | N
_


L()G|N
_


L()
G|N
_


L()
G|N
_


--
--
_


h_

h_

h_

scsds_

scsds_

hlkdsqrgfdfgdfgdfgdfgdfgdfg_

hlkdsqrgfdfgdfgdfgd_

hlkdsqrgfdfgdfgdfg_

hlkdsqrgfdfgdfgd_

hlkdsqrgfdfgdf_

hlkdsqrgfdfg_

hlkdsqrgfd_

hlkdsqrgfd_

hlkdsqrg_

hlkdsqr_

hlkdsq_

hlkds_

hlkds_

hlkd_

hlk_

hl_

h_

h_

44.gj1.rg/bcd/_

h l l _

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

krmvpdr_

wshr_

ws_

qzxzq_

HLL LL._

l_

hl_

h_

-------------------
<< Zrck | Vrwrts >>
-------------------
_


-----------------------
<< Zrck | Vrwrts >>
-----------------------
_


_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfgh_

bcdfgh_

bcdfgh_

bcdfgh_

bcdfgh_

bcdfgh_

bcdfgh_

bcdfgh_

krm_

r_

r_

r_

r_

r_

r_

r_

nn r _

nn r _

nn r _

nn r _

nn r _

nn r _

nn r _

nn r _

nn r _

nn r _

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

nn r_

ffh_

ffh_

ffh_

ffh_

ffh_

ffh_

ffh_

ffh_

ffh_

thnk _

123456789_

s vwl?_

s vwl_

lv _

H_

Hll_

F-Fld_

bcdft_

Brh_

BRFF___________

BRFF__________

BRFF_________

BRFF________

BRFF_______

BRFF______

BRFF_____

BRFF____

BRFF___

BRFF__

BRFF_

玙竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀_竻.暦ǒǚ.吀__

! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ _

! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ 

_


! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ _

ls -_

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

Sck m dck._

cn sst h.)_

Trsn_

&15;&18;&188;&18;&183;&183; &184;&186;&183;&186;&176;&177;&194;_

&15;&18;&188;&18;&183;&183; &184;&186;&183;&186;&176;&177;&194;_

n nbjmn_

Whr s wrng hl bttns lnk _

hckv___mmm_

31_

軸軸 _

軸軸_

DNT R TH軸_

DNT R TH軸_

hll thr_

1131_

THS S SPRT!!!!!!!!_

Mdbb_

llmnt_

Wt th fck s ts?_

&187;&188;&177;&19;_

&187;&188;&177;&19;_

&187;&188;&177;&19;_

&187;&188;&177;&19;_

&187;&188;&177;&19;_

&187;&188;&177;&19;_

ths s cd___________________

ths s cd_________________

ths s cd________________

ths s cd_______________

ths s cd_____________

ths s cd____________

ths s cd___________

ths s cd__________

ths s cd_________

ths s cd________

ths s cd_______

ths s cd______

ths s cd_____

ths s cd____

ths s cd___

ths s cd__

4868484 38 583 848_

gn_

Hll thr, ths s cd tht ds nt nvlv n vwls. Pls npt wrd wtht vwls t cntn._

_

ths s cd_

psswrd_

JP-JP PB-KT_

BNN__

hll__

hll_

BNN_

JP-JP PB-KT_

JP-JP PB-KT_

jkjk_

_

_

_

_

_

_

_

&189;&194;&191;&182;&186;_

&189;&194;&191;&182;&186;_

&189;&194;&191;&182;&186;_

&189;&194;&191;&182;&186;_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss141532_

rss1415325_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

rss15496442_

,gghndngjwkjdj_

dlt...dlt..._

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bccdfghjklmnpqrstvwxz_

rss th bzzr_

vb-76_

vb-76_

vb-76_

vb-76_

lvb-76_

kvb-76_

jvb-76_

vb-76_

hvb-76_

gvb-76_

fvb-76_

vb-76_

vvb-76 rss_

vb-76 rss_

tvb-76 rss_

cvb-76 rss_

bvb-76 rss_

vb-76 rss_

vb-76 rss_

vb-76 rss_

vb-76 rss_

vb-76 rss_

lv.v_

屑._

mtn_

mtn_

mtn_

mtn_

mtn_

...._

b l_

sd_

3_

h_

vld_

w cn wrt nthng hr_

w cn wrt nthng hr_

w cn wrt nthng hr_

w cn wrt nthng hr_

w cn wrt nthng hr_

w cn wrt nthng hr_

w cn wrt nthng hr_

Wh r _

Wh r _

Hll_

V_

F_

ndlss_

摨偠偲偙倐偨偳倰厒絺虃﹣H_

栙偭偲偗_

r_

H_

d_

n_

n_

n_

n_

n_

n_

dd_

dd_

dfdfd_

&156;&154;&157;&157;&148;&171; &142;&155;&145;&156;&145;&144; &128156;_

w cn wrt nthng hr_

nbd lft nthng ths_

&8756;&8943;ll&8761; &8739;&8943;&891;&898; &8924;l&891;&8942;&8942;&8942;_

1 w1ll tp3 1n 4 t3xt_

wll tp n txt_

chznh_

Rn brtn_

kgkhglkgljh_

kgkhglkg_

kg_

fdgdgdfgdf_

fdgdgdfgdf_

fdgdgdfgdf_

fdgdgdfgdf_

fdgdgdfgdf_

fdgdgdfgdf_

fdgdgdfgdf_

压苹笔恃芦媳┍虾是翘探允锹溯萏父钨猎滤屎厥_

压苹笔恃芦媳┍虾是翘探允锹溯萏父钨猎滤屎厥_

!_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

wfrfrf_

倐眰攤_

倐眰攤_

QWRTPSDFGHJKLZXCVBNM_

黝 鸶_

_

lk_

_

_

ls +fq ";+ttck2;+gmp_dnvw_rnsghts;"_

偪倐梻梻梻梻偭倵倵倵倵倵倵倵倵偆偼倯倵倵倵倵倵偍倠倠倵倵倵倵堄枴倐﹤駛藗梻梻梻梻梻梻梻梻梍_

h1 j[_]ck3_

h jck_

hlp_

hlp_

hlp_

hlp_

hlp_

hlp_

h_

jrg rjsfdgbnfgnf_

jrg rjs_

jrg_

mlm_

s_

t_

|-|3|_|_()_

2chkrkmst__

偙傟偼僠儍僢僩丠b僼儔斅偺恖_

偪倐梻梻梻梻偭倵倵倵倵倵倵倵倵偆偼倯倵倵倵倵倵偍倠倠倵倵倵倵堄枴倐﹤駛藗梻梻梻梻梻梻梻梻_

倐瘋偐傜傫_

側傫偩丠偙偙偼丠_

_

rz_

2ch.nt_

2ch_

fck_

fdsg_

hrk_

mn_

RNK_

rnk?_

h_

sn_

wwwwwwwhwwwwkkwwwww_

倛倵倐噦倲偙倠倱倓倖偪倐梻梻羵焸蛡梻梻羵饌媯媯媯_

偁偄偆偊偍乣_

http://brwsr.ntscp.cm/ns8/dwnld/dflt.jsp_

bcdfghjklmnpqrstvw__

wh 44?_

wh 44?_

qwtp__

wh 44?_

wh 44?_

wh 44?_

wh 44?_

wh 44?_

bcdfghjklmnpqrstvw_

bl_

nk_

2ch wwwwwwwwwwww_

s_

2chkrkmst_

jd_

2ch.nt_

2ch_

htm stv cnsd_

g_

g_

stc fnt n prv_

mmr_

mmmmm_

BGPM _

BGPM _

BGPM _

BGPM _

BGPM _

BGPM _

BGPM _

BGPM_

xx_

暦nmtrn﹕暦_____________暦_

_/ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\暦 \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ ‐_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\暦 \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_/ /_/ /_>/ /_/ 7_7 /_h4 dgdg_ヽ--- 暦|+---_ _ 暦 _ _ __

_/ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ ‐_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_/ /_/ /_>/ /_/ 7_7 /_h4 dgdg_ヽ--- _ _ _ _ _ __

_ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_/ /_/ /_>/ /_/ 7_7 /_h4 dgdg_c--- _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;&9473;_

(((------)))_

1_1_2---/^^^C_|癨,,,\=\/3_

$%&*_

qwtp_

mcmb_

brvk_

rt_

rm_

儼()_

ww_

ww_

sx_

sx_

h_

rrr_

rrr_

rrr_

nrhd_

僠儍僢僩偐_

tst_

dfgssdfg_

ggf_

ct s m w_

n bd lvs m_

n bd lvs m_

n bd lvs m_

駆dkv裠, vdsv_

,cmn.dslmvc .xcvm_

,cmn.dslmvc_

ldsldks_

ld_

lksdf_

lksdf_

lksdf_

lksdf_

lksdf_

lksdf_

lksdf_

lksdf_

lksdf_

lksdf_

撂等_

倐偔倐瓊偔_

_

偔偁偁偔偔_

偔偁偁偔_

偐偒偔偙_

偐偒偔_

偐偒_

_

偁偄偆偊偍_

偁偄偆偊_

偁偄偆_

偁偄_

_

垽偟倐_

dstmmt_

dst_

kljhsk_

:-)_

whtvr._

|-|3|_|_()_

偆傫偙_

...WLCM T M WRLD..._

nk_

hh_


|-|3|_|_()
:::___::::
:::跱K:::
::::___:::
??????????
_


...>>>--->...http://www.踤k.n萾/...(???)..._

...>>>--->...http://www.踤k.c襪/...(???)..._

...>>>--->...http://www.踤k.襯g/...(???)..._

...>>>--->...跱K...(???)..._

4dd \|/()(_)r c()mm3nt:_

4dd \|/()(_)r c()mm3nt:_


http://brwsr.ntscp.cm/ns8/dwnld/dflt.jsp_


http://brwsr.ntscp.cm/ns8/dwnld/dflt.jsp

_


http://brwsr.ntscp.cm/ns8/dwnld/dflt.jsp
_


http://brwsr.ntscp.cm/ns8/dwnld/dflt.jsp
_

--//--Dwnld Th Ntscp Brwsr, v8.().1_

Mzll/5. (Wndws; ; Wndws NT 5.1; n-S; rv:1.7.5) Gck/25519 Ntscp/8..1_

jm_

gn gf_

123_

smnth_

crstn_

ppl_

dg_

http://brk.srd.nt_

trvl_

cvncvvncv_

cvncv_

dsfgsdfgsdfgsdfg_

mtrx_

bnch_

qtbnch_

qt_

blck_

ntr_

http://www.2ch.nt_

曣壒偑彇硞葋[_

nmsbr_

cht???_

nmsbr_

scrpt lngg="JvScrpt"ptckr_

ptckr_

_

_

mjmlkjtmhjhgmkjhmq_

_ _

mjf_

http://hm2.p.b/km361196_

http://hm2.p.b/km361196_

btspss4bckwrdcrrctd__

btspss4bckwrdcrrctd_

btspssbckwrd_

btspss2bckwrd_

kll !_

Hll!Wrld!_

Hll!Wrld!_

4dd \|/()(_)r c()mm3nt:

_---///___4M()R___R()M4___///---
_


6768989_

ztt mn wrn kr_

5_

5_

5_

5_

_http://llglcmmnd.rg__

sp_

www.knswbst.tk_

wtf_

c_

k_

k_

k_

slt Jd cmmnt vs-t jrd'h ?_

c傇乕傫_

4cc3ss D3n13d_

ccss Dnd_

_kkk_

kkk_

mr rm_Mltpl Chcs

_


&964;&968;&9612;&9616;&9617;&9618;&9619;&9632;&9633;&9642;&9643;&9644;&965;&9658;&966;&9668;&9674;&9675;&9679;&9688;&9689;&972;&9786;&9787;&9788;&9792;&9794;&9824;&9827;&9829;&983;&9834;&9835;_

TL ~ FRNC ~ SPN ~ TH CRRBN ~ LNDN_

hll?_

"...H3LL()...Ntzknstlr..."_

"W lv r Cmptr"_

wh nt_

wh_

l d slnc _

cc_

Cnnctn clsd b rmt srvr_

lttmll lst s sttn lk tmmn_

Cc st n xmpl. _

ptn = prcss_

dwq_

_

l d slnc_

dfzd_

wnc_

偦傫側偙偲傛倳穫僋儗傛>>1傛丅_

偦傫側偙偲傛倳穫僋儗傛>>1傛丅_

偦傫側偙偲傛倳穫僋儗傛>>1傛丅_

_

565_

css_

hs_

vl_

dd_

http://www2.2ch.nt/2ch.html_

4649_

k_

drkn?_

&19975;&2491;&38553;&65311;&19975;&2491;&38553;&65311;__

&19975;&2491;&38553;&65311;_

&12362;&12399;&12424;&12358;_

fjkdfsjkf_

fjkdfsjkf_

fjkdfsjkf_


Ths pg s nt Vld HTML 4.()1 Trnstnl!
_Ths pg s nt Vld HTML 4.()1 Trnstnl!
_Ths pg s nt Vld HTML 4.()1 Trnstnl!
_Ths pg s nt Vld HTML 4.()1 Trnstnl!
_Ths pg s nt Vld HTML 4.()1 Trnstnl!
_Ths pg s nt Vld HTML 4.()1 Trnstnl!
_Ths pg s nt Vld HTML 4.()1 Trnstnl!
_


H3LL()...???...H3LP=??? _

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!hlp!_

儍墏尦婥傪亗蛡梻梻梻梻梻梻梻梻_

儍墏尦婥傪亗蛡梻梻梻梻梻梻梻梻_

儍墏尦婥傪_

trkn_

tskt_

162_

16_

1_

19_

198_

198_

222_

111_

MNT-----------------------------------R LV_

&2693;_

&2693;&12399;&3934;&4575;&12391;&12377;_

?_

;_

&sh;_

2ch_

2&65347;&65352;_

2&65347;&65352;_

2&65347;&65352;2&65347;&65352;2&65347;&65352;_

&8834;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;(^&969;^)&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&218;&8835;_

mnng_

sdfsdfs_

rr_

z_

zr_

slnc_

rttrt_

2ch__


___
---

_


v1nc3 1s l_

v1nvgfhgggh_

wrrn s fvckr_

Wrrn s wrd_

fck ngg_

fck ng_

Vnc s ls._

Vnc s ls._

跱K_

n_

^_^_

^_

BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

wnkw_

nk_

nk_

偆傫偙_

wwwwwwwwwwwwwwww_

dwfhwlrkmf/.rgln_

rrr_

側傫偠倐眰倎H_

(ⅷ_

ǔ_

暬297 D罷T练贩 娵M罶_

298_

294偦298 K翶詌訥 菰M 熡!_

sdfsdf_

h駆_

nzk_

s_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

项妳_

&12371;&12435;&12395;&12385;&12431;&65342;&65342;_

w wll lt knw_

http://pc8.2ch.nt/tst/rd.cg/swf/111518829/_

jpn_

偪傫偪値_

hll_

2ch_

穭獎獎獎獎獊[乕----..._

偆傫傐偙_

側傫偠倐眰_

_

贩贩稫T乗乗乗冇(亀;)乗乗乗!!!! FRM 2ch_

|'m fr詍 2ch._

l_

偁偄偆偊偍偍偐偒偔偗偙偝偟偡偣偦偨偪偮倐_

_

_

(>)_

h_

h_

mmm_

mmm_

mm_

mm_

(^w^)thx!_

(^w^)thx!_

(w)thx!_

(w)thx!_

(*w*)thx!_

(*w*)thx!_

(-w-)thx!_

(-w-)thx!_

(-w-)fck _

(-w-)fck _

(-w-)_

(-w-)_

(丩w丮)_

(^^)_

wwwwwwwwwwww_

nz?_

< hrf=http://www.2ch.nt/>2ch_

2ch.n阾_

2ch.n阾_

2ch.nt_

2ch.nt_

2ch.nt_


_______________
(((_N3T.4RT_)))

_______________
((_n3t.4rt_)))

_


2ch.nt_

2chD萐蘐T菰_

2chD萐蘐T菰_

2chD萐蘐T_

谅魄仁颂臀闲岩釉棕仝圯_

剟凢儳儹儲剝矂T_

KM_

KM_

偁偄偆偊偍_

123456789!?_

BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ_

bcdfghjklmnpqrstvwsz_

&12354;&12356;&12358;&1236;&12362;_

ktmsk_

CH贃G訩踳ww_

SRN GRDN_

Ch czzt!_

286 K蘉酝_

2ch.nt_

('`)_

(,,???)_

?????_

_

http://wwwwwwwww.jd.rg/btlb/gdtms/trms/ndx.html?_

======================
偐偍倰偐偍倰偐偍倰偐偍
搻獋饙側偆傋偒倐穪偙傫
虝\倢偐偭倐偲;:偍偄
======================
_


hll hsk_

l bnhr st dns l pr_

zrtp_

gptgtptpptppttp_

P.Q.P. -->> BR_

F.D.P. -->> BR_

pqp_

n_

._

NTNL_

BRQR FLTS_

zfz;h;zdhmzhzbbbbb_

zfz;h;zdhmzhzbbbbb_

zfz;h;zdhmzhz_

jk;l_

mmmmm_

cjtjkc_

cjtjkc_

123456_

hl_

fr_

chm_

hsfdhsfhdsfgdsffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffg_

jr_

_

伡擇擇擇 亙亖j擇伣 剔拜_

plt_

mn_

('仐`)__('`)_('w`)_ 傫倐駛輦偪傫偪傫偍偭偒偍偭偒__

pt_

xxxxfdsfsdfdsgfsdgrtfg_

cl_

dfsdfsdfsdfsdfsdf_

chntrs_

chntrs_

sndr_

sndr_

sfrzfqhttttr_

sfrzfqhttttr_

sfrzfqhtttt_

sfrzfqhtttt_

sfrzf_

sfrzf_

s_

s_

s_

slt_

pr_

pp_

hb_

('仐`)__

! " $ % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z [ \ ] ^ _ ` b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z { | } ~ _


(_%2()_J罰罭_ST蔩)(_?_)
>>>--->http://www.2ch.n3t
_


俀們倛_

仐偋倠倞傫倢丟丅亖G丗丅_

倐倐倐倣_

111111_

2ch_

2ch_

2ch_

2ch_

2ch_

2ch_

2ch_

2ch_

h!_

H!_

2ch_

&12358;&12411;&12411;&1254;&12356;_

pp^^_

pp^^_

pp^^_

pp^^_

(^w^)_

(^^)_

(^^)_

(^_^)_

TT_

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww_

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww_

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww_

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww_

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww_

kknms?_

梀傃敿暘_

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww_

梀傃敿暘_

TT_

TT_

TT_

梀傃敿暘_

HLCN_

TT_

tt_

HLCN_

8()()(_

sssffff_

fdsfds_

%2wndw_

http://www.2ch.nt_

nbnbn_


_______________
(((_N3T.4RT_)))

_______________
((_n3t.4rt_)))

________________
(((_N3T.4RT_)))

_______________
((_n3t.4rt_)))

________________
(((_N3T.4RT_)))

_______________
((_n3t.4rt_)))

________________
(((_N3T.4RT_)))

_______________
((_n3t.4rt_)))

________________
(((_N3T.4RT_)))

_______________
((_n3t.4rt_)))

________________
(((_N3T.4RT_)))

_______________
((_n3t.4rt_)))

________________
(((_N3T.4RT_)))

_______________
((_n3t.4rt_)))

_


NN MNNLLLLKFLKKFSKDFSDFSFKSDFK_

NN MNNLLLLKFLKKFSKDFS_

NN MNNLLLL_

NN MNNLL_

NN MNN_

NN BVWLMFLKFWFWRWRRWRRWRWRWR_

NN BVWLMFLKFWFWRWRRWRRWRWRWRWR_

NN BVWLMFLKFWFWRWRRWRRWRWRW_

NN BVWLMFLKFWFWRWRRWRRWRW_

NN BVWLMFLKFWFWRWRRWRRWR_

NN BVWLMFLKFWFWRWRRWRR_

NN BVWLMFLKFWFWRWRRWR_

NN BVWLMFLKFWFWRWRR_

NN_

fRRR_

fRRR_

fRRR_

mlk_

mlk_

mlk_

2ch 2ch 2ch 2ch_

VPPR_

曣壒偑徚偝傟_

l'm frm 2ch_

'm Frm 2ch_

L_

RDG 256_

_

_

,,,,,1324亪_

,,,,,1324_

h羵巶嬃倠祩幍 _

h羵巶嬃倠祩幍 _

t羘羢蘮n_

撂等_

T F| N F| S 1 N N_

tns1nn_

kkh_

sdf_

偁偁偁_

偁偁偁_

r m dstn_

偙偙偼俀偪倐駛藗鐐虃穫瓊聜偡偐丠_

l1f3 w1tht vw3ls ?_

"s crts"_

k1ll b1ll_

f_

kll bll_

('w`)_

DQN_

DQN_

DQN_

DQN_

nntmskttr_

偙偺僒僀僩偺慡梻饓饢緜祩偔偩偝偄丅偦傟偩偗偑巹偺朷傒倐_

frm jp_

m gd_

rm_

grn_

hll_

,,,,,,tnsnn,,,,_

,,,,,,tnsnn,,,,_

2ch_

bn ds dnc cl_

bn ds dnc cl_

bn ds dnc _

| C佂N FL儾亖_

kll_

kll_

kll_

kll_

htln st !!_

!_

!_

sdgfsd_

http://sp.mch.nt/php/mgbrd9/src/111745867647.jpg_

ww倵ww倵ww僢儍F倵倵倵倵倵倵倵偭偆偉倵倵偭偆偉偊倵倵偭偆偉倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵_

dvl m cr_

kll_

ssgs_

nhk_

g_

儚儘僗wwww_

wpsz hsl_

V1P_

VPk_

VPkt_

VPkt_

VP&65399;&6548;_

2ch^^_

vr fnn_

vr fnn_

&12616;&12599;&12593;&1269;&12596;&12619;&12593;&12615;&12619;&1261;_

Wh r ?_

hhdrsjt_

tt_

偆倐_

- Prfct Prmtn '5 -_

dd thr vstg. stk whl thm._

frj ngmrsgr jgr gjr4w wjp jgr49 43 gs_

m stdnt_

rk_

rk_

傎倗倰偛倰_

亖亖j2們倛_

亖亖j_

(丩佂丮*)_

(丩)籍无拜_

強婰攭螊C寔R( 丩佂`)僲佄薤亙(亗駚丟)_

扪蔬倵倵蛠趥杺杹`(邅瓦)劅倵倵蛠趥杺杹`劅 !!_

k_

Lm Rcrdngs ?_

dgdfgff_

&65288; &874;`&65289;_

&65311;ww_

&65311;_

nknk_

plktn n st_

('w`)_

('`)_

倐駛傫傒倐總駛總駛▊羵珎▊羵_

mnmnmttntnkkkk_

偆偼倵倵倵倵倵倵倵僀儈僼倵倵倵倵倵倵倵倵_

T R W R S Wwwwwwwwwwwwwwwwwwww_

hwwwwwwwwwkwwwwwww_

倎[偩傔傐_

tbgrl_

??_

?_

25_

25_

25_

?_

SS_

M TshR_

kknngn _

?_

(???`)_

(???`)_

彼爽爽爽_

彼爽爽爽_

tshr_

_

h_

??????||?|(|磡?|`|)|?||?????_

??????(???)????!!!!!_

?(???)?_

??????_

??????_

儍q儍乕僸儍僸儍僸儍僸儍僸儍僸儍_

儍壽絺_

偙偙偼亖亖H_

偙偙偼亖亖H_

kmnch_

_

h_

h_

nllp_

&12358;&12359;_

m9&65288;&65342;&144;&65342;&65289;&6542;&65439;&65399;&65438;&65388;&65392;_

g _

g_

hs_

rnk?_

rnk?_

偆傎偭!_

偙傫倐總_

2chff_

2ch ff_

2ch_

cht k kr!_

cht k kr!_

v_

ththjthrt_

偆偭偝偄偩倐陚祩_

偆偭偝偄偩倐陚祩_

偆偭偝偄偩倐陚祩_

(-?-?-?-) DPRCTD XMPL_

(88)_

'' '' ;_

:-)_

(**)_

()_

www.hwmchlv.rg_

www.kr.cm_

mr g_

nnnnn_

skk_

skk_

ssskkk_

sk_

rpln?_

cn wrt smthng?_

mstrdm_

hnk_

lv _

bnn_

bnn ch_

bnns_

c_

x_

d_

f_

lnk_

jf_


WWW.T3L3P()RT4C14.()瓽
_


+_

\/\/\/\/\/\/.&19;&177;&183;&177;&187;&186;&188;&19;&172;&194;&18;&113;.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

ndnrlgrfrwldwstrmntsch nlss_

?_

lll_

q ps pn_

t pn cmrcl_

pndnt d q_

strncldmstd_

ndrs_

sk_

tst_

rkkk_

rhb_

2ch^^ cmn _

m_

jpg_

nhn_

偆傫偙_

;;_

j_

_

偁偄偆偊偍_

hh_

mlk_

mm_

g hmp fckng cw_

2^^^^^^3m cw ++_+)+_)%&^%923942c_

pl132423jklsjdflksjf wjkhfjk sdhgjhsd.gk h.k_

t m ss ss nd lck_

r fckng whr_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

sck m dck_

hrrgttnchml_

FSF_

側傫偩亾杮恖偑崅羵偨偺偐仒m_

偆傫偙偟偨偄_

( 逢) <蚑T容襍H _

www.b.c.k_

wht s rt_

s ths rt?_

grmnc sxt_

|lGL|+_(++_(__+(_+_(+(_+(+JPM |G|G||_

m n brghtn whr r _

sck fck ndlck m_

fck m hrd nw_

ht _

lk _

555_

2ch.nt ^-^__

偙傫倐總_

穭獎獎獎獎獎(邅瓦)劒劒劒劒劒劒 !!_

穭獎獎獎獎獎(邅瓦)劒劒劒劒劒劒 !!_

(.)
_


http://www.tpc.cm/f/p.html?fd=82828&ld=845954&lsts=nwmsmnwstpc.ml-pblshr.cm&ml=qtzvh.t_

nk_

dds_

kr kr kr k kr_

sxsx_

襇罭K P薘襊薘 CH礟罜H礟 R萊覴萊_

-DTM-_

kgfktfk_

kgfktfk_

sdf_

rfs_

mlmlmlmlmlml_

shn_

偟偹_

偛傔傫偹亱C帩偪埆偄僒僀僩倎B亜摉{恖彅孨_

儊儞僜乕儗_

僒儉儔僀僕儍僀儍搩c_

惗偒倐偡偐乣_

sJDhfsdjfkfdSDv_

Prfssr "()_

BR_

g_

scrmg ksssng hgbg_

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr_

﹑rght _


Prfssr "()L!4...L!4L!N4" t's ().K._!!!_
_


hg_

cmn_

pl_

[\](_)[\/](_)[\]()[\/]() % [\]|[\/]+[/]癧\]_

LD NSS!_

'M N GLSS CS F MTN!_

tst tst tst_

偆傎偭亗鈦傜亗葋偄亗﹣丠_

:.\_

h_

wh?_

wht?_

wh m ?_

偁偄偆偊偍偐偒偔偗偙偝偟偡偣偦偨偪偮倐苽葌偸偹偺偼傂傆倐賯傒傓傔倐鈧偄偉傛傜倐傟倐偍傫_

(偁偄偆偊偍偐偒_

(--)_

s_

r_

佭嚈邅j沧_

vv jd_

s_

vv jd_

vv jd_

vv jd_

vv jd_

vv jd_

lq nd q; bn c fqt jd_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

prpfrwrlwrlwtlwrptprwtp4rtwtt4rt_

FL罶H_

Kl s cl_

r thr_

knst dnnnmg?_

lq nd c;;nc c;prndr_

trs lq nd s4qcchqrn_

knst dnnnmg?_

dnl_

hv,hkl';''[[_

(:)+= _

傒偼傒側偄倐偪傒偼_

gsfdgfdgfd_

(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)v_

(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)v_

(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)v_

(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)v_

(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)v_

(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)v_

(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)v_

(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)(>)(<)v_

(>)(<)_

sdgfsdfsdfsdfsdfsdfsdf_

(G_G)_

丵|丳|儼亖仜_

亖L亜t亖M乯__

ssssssss_

hr-w-k_

(^^)krkrm(r_

(^^)_

伡( 伡(丩_乀`)偹傓偄_

穪\乗(邅瓦)乗乗!!_

NLLP_

www.2ch.nt/vp_

偸倐_

僋僜儚儘僗_

2ch_

VP&65398;&65431;&65399;&6548;&65397;_

VP&12363;&12425;&12365;&12383;&12362;_

vp_

kw_

&12396;&12427;&12413;__

&12396;&12427;&12413;_

FL罶H_

kkkkk_

tstjp_

cr grnt's wddng cr grnt's wddng cr grnt's wddng cr grnt's wddng_

stp t_

1_

grs_

_

_

=_

++_

++=_

++_

+_

----------------------------------------------------------------_

ggg_

k_

kz_

nk_

_n__r__p___

n r p _

nd_

k k nnnstd_

偸倐_

kknnnstd_

_t__n__s__n_n_

k k n n n s t d _

2 c h_

s h l l _

kbn_sk-_

lnkn_

lnkn_

lnkn_

ltt_

2ch_

bbbkkk_

m_

m_

fld_

dfff_

kq333qzfr_

kq333_

kq_

kq_

h_

Wht ths HP?_

曬<3 PPPPppppp...._

襇罭K P薘襊薘 CH礟罜H礟 R萊覴萊_

http://44.jd.rg/bcd/_

slm`lkm_

jj_

(仴則)狭ゥ_

(:.;&65439;;&144;;&65439;;.:)&654;&65434;&6538;&65393;&65431;&6544;&65433;!!_

(,,&65439;&144;&65439;)&8745;&288;&29983;&3674;&21839;&12391;&12377;_

(:.;&65439;;&144;;&65439;;.:)&654;&65434;&6538;&65393;&65431;&6544;&65433;!!_

hwwwwwwwwww_

vpkrkmst_

ssmntn_

>>1 shn_

>>1_

vpprLV_

vpprLV_

vpprLV_

vpprLV_

vppr_

ssr_

vp_

倢倢倢_

jj_

倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵倵_

>>1_

vpkrkmst_

kkk_

r_

2ch_

NTV_

g_

sn _

sn tm_

TBS_

NHK_

http://www.ngrbbs.cm/_

h-_

穭獎獎獎獎獎(邅瓦)劒劒劒劒劒劒 !!_

穭獎獎獎獎獎(邅瓦)劒劒劒劒劒劒 !!_

2ch.nt ^-^_

27n28,pn29xd_

27n28,pn29xd_

27n28,pn29xd_

gngttd999_

brkkjck_

krnnshnnchnn_

drgnbll_

drmn_

kkwnngrhtzst skmmtnmznrz_

skn httdkn hn_

kkkb kngnrnr hrj_

tppn kktk_

C_

_

bb m bst_

r_

MMM_

mrtn_

gd_

BKM_

k_

?_

<> _

_

<>_

2ch_(襙) .n阾_

M螻N 蚁兴萦_

M螻N 蚁兴萦_

仭仦仩仧_

rs_

r_

123_


(((..._W_L猒儭┆_...)))
_


:3 B乙乙乙乙乙乙襈_

D罵薑 螹罶薔K?_

TS礛罭N..._

(:)<_

畆2<3_

﹔z3_

crz_

襎Z_

舷舷闲烟_

&9475;&931;&177;&9495;_

&9475;&177;&9495;_

&9475;&177;_

&9475;_

_

棗剰_

_

k s 蘉 W罧R裂 (襙) _

3152 721 2525 46497 8123_

4649_

P礕&115;R_

&65395;&65386;棗棗棗棗(w)棗棗棗棗棗&65394;_

偗偄偠偽傫丠_

???_

&874;_

&874;_

\( 曣)/<襇寥 D罵溯!!_

\( 曣)/<襇寥 D罵肆_

2ch棗(`')棗!!!!_

2ch棗(..)棗!!!!_

tfrd_

p _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

(亀) p_

hdsk?_

ssssssssssssss_

chwwwwwwwwwwwwwmwwwwwwwwwwwwwww_

&12396;&12427;&12413;_

nllp_

J()D1.()RG\/_

L(_)CK\/ N1C()RN_

LCK NCRN_

R LD MTH BB BTTR SHP T P M GNN BT P_

Sq_

...ll vwls?_

H, t dltd sm f m npt!!!!!!!!_

hll_

vdsvccfcfks _

vdsvccfcf_

2ch_

g_

丷(`凞丩)_

('`)_

(;丩凞`)_

丷(丩乕丮)_

倐駛_

倐駛_

倐駛_

倐駛_

倐駛_

倐駛_

倐駛_

'm J罰罭萐!_

???????_

千菬恰_

2ch_

hlcl_

123454_

俫俙俴俠俙俴俬_

俫俙俴俠俙俴俬_

&8834;&218;&218;&65288;&65342;&969;&65342; &65289;&218;&218;&218;&8835;&6542;&65438;&65392;&65437;_

wrt_

ww_

ddd_

RG_

R?G_

K撂D襅 S礡 S礡_

( 3)_

( '3')_

(S_S)_

( ~w~)_

(TwT)_

(w)_

伀亖丵亖j_

伀亖丵亖j_

K.T.F._

偍偍惓夝丅_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

bcdfg_

儍媰t儍x僢僩曣壒偑徚偊倐葋B丅_

w lv www.2ch.nt_

2ch_

俀們倛_

kkk_

2ch_

hrtrfts_

st cm dd ntrrd n m nrz_

crlh_

ntnl_

l_

__________________________

(((...W...L...儭┆...)))_

(((...W...L...儭┆...)))_

(((...W...L...儭┆...)))_

(((...W...L...儭┆...)))_

(((...W...L...儭┆...)))_

(((...W...L...儭┆...)))_

(((...W...L...儭┆...)))_

暥帤壔偗傂偳偄側乕(仏)_

dsdsd_

tst_

p_

傛偟側倱_

.M.G.F_

svn str_

姶偠_

DNS_

噰噰嘖蘐翖棗(晈;)棗!!!! FR襇 2ch_

hnkk nr kr nk?_

(丩乕`)~~~_

(&12288;&9684;&3636;&144;&9684;&3636;) _

(&12288;&9684;&3636;&144;&9684;&3636;) _

(&12288;&9684;&3636;&144;&9684;&3636;) _

(&12288;&9684;&3636;&144;&9684;&3636;) _

(&12288;&9684;&3636;&144;&9684;&3636;) _

(&12288;&9684;&3636;&144;&9684;&3636;) _

(((...W...L...儭┆...)))_

wrw_

vsl_

dfghjj_

bcddd.html_

Q3ST1()N 2: 1S TH3 Z3R() R3L33 3MPT33 ????? :)_

q3st1n: 1s th3 Z3R r3l33 3mpt33 ????? :)_

t_

t_

ngt lbrx_

偁倐褌陚羵瓊_

strc prst skrz krk :)_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

s wht's th frst 4 bt? :)_

噰噰嘖蘐翖棗(晈;)棗!!!! FR襇 2ch_

嘷;_

_

凞乕*_

痬nbvcxzlkjhgfds_

-_

倯倵偊倰倲倷偆偄偍倫 倱倓倖倗倛倞倠倢倸倶們倴倐値倣__

/(^^)/ frm2ch_

_

禺池_

禺池_

_

_

*_

_

sdfg_

sdfg_

sdfg_

sdfg_

乗\_

乗\_

乗\_

_

侾俀俁係俆倐V俉俋_

侾俀俁係俆倐V俉俋_

123457_

123457_

123456789_

123456789_

*_

:_

\_

_

_

_

>_

"_

!_

暥帤壔偗傂偳偄側乕(仏)_

撂等_

s葂_

s襵_

h业z_

b姨n_

儠儢畟侈_

Ж┆_

_

d撂d撂羕羣t痢_

_

T萻t_

T葌搨_

bcdfghjklmnpqrstvwxz_

_

闲岩_

_

仕掏_

_

_

_

_

_

_

患骄_

_

辈炒刀犯购_

w_

q_

_

_

辈炒_

_

R_

_

_

;_

;_

:_

:_

-_

_

_

_

_

_

_

s_

1_

1_

_

_

1_

侾俀_

_

侾俀俁係俆倐V俉俋_

倯倵偊倰倲倷偆偄偍倫偁倱倓倖倗倛倞倠倢倸倶們倴倐値倣_

倯倵偊_

偔偉_

_

_

_

_

_

_

_

_

qwrtpsdfghjklzxcvbnm_

vn_

vb_

v_

c_

lz_

l_

wp_

w_

s_

s_

_

_

ds_

n_

kkttnn?_

d_

_

_

_

偙偙_

偦傟倐祩_

s_

hd_

h_

g_

_

_

_

_

_

_

_

俀們倛_

2ch lv2ch _

2ch lv2ch _

2ch lv2ch _

2ch lv2ch _

2ch lv2ch _

2ch lv2ch _

俀們倛_

2ch lv2ch _

2ch lv2ch _

_

2ch lv2ch _

倰倰倰_

2ch lv_

2ch sccr_

偙傟偑塡偺僠儍僢僩儖乕儉偐乧丅_

穭獎獎獎(邅瓦)劒劒劒劒!!_

穭獎獎獎(邅瓦)劒劒劒劒!!_

kllp_

gmm3_

偆偼倵倵_

偆偼倵倵_

&12362;&12399;&12424;&12358;_

2chFlsh_

nk2ch_

++++++++++_

46464_

!ch pr!_

gg h n sm d nfrmtc frs dvr prlr d qst st!_

c tttt!!!!!_

c tttt!!!!!_

_"QTZV"_

_ "Q" _

_"Q"_

_"Q" _

_ "Q"_

读易涛集_

dns_

玥nrs cs. _

" 眖 h V Q " l D G | ~ G Q G | n j B 1 2 3 C _

~s~s~s~s~s~s~s~s~s~s~s~s~s~s~s~_

346245756 85_

ntr_

grs_

ddddddddd_


.:> N4Z1$ ()(_)T...!!!...
...()F TH3 1NT3RN3T...!!!
_


fltt_

qwrtp_

乭rz_

乺z_

乺z_

rz_

rz_

rz_

nzs_

nz_

nz_

nz_

nz_

nz_

nz_

nz_

nz_

()rz_

rz_

rz_

rz_

rz_

gdgs_


.:> N4Z1$ ()(_)T...!!!...
...()F TH3 1NT3RN3T...!!!
_


摋蛡穫偲斀塮偝傟倐鐐祩_

tst_

1_

np frm rlt_

th swrng?_

whrrrr_

ghtt_

儊[乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕儞_

儊[乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕儞_

儊[乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕儞_

dfgf_

H3LL()..."frncsc"...???__

44_

44_

44_

44_

fv dd mn_

fv dd mn_

偙傫偪傫傐_


_


_


%_...C14()...fr4nc3sc4..._%
_


|-|3|_|_()...bstrd$...!!!...???_

|-| 3 |_ |_ ()...bstrd...!!!...???_

gdj_

gdj.cm_

wtf?_

夝愅僗儗偐傜棃倐祩絺鎰獎獎獎獊R(邉D )劒劒劒劒!!_

gfsdgsdghsdgsdgf_

2ch _

偄倐﹣H_

2ch_

dz_

dz_

偙傫偪倐焷`_

331 Wlcm t th WLL _

27n28,pn29xd _

27n28,pn29xd _

fkfffckff_

fkfffckff_

fkff_

rrrrrr_

rrr_

knsd_

2ch k r_

2ch_

nk_

<= Sh-Sh =>_

<- -mnj C/ trs- ->_

<- - - - - - - -PRn() C/ MLTV!!- - - - - - - ->_

456_

&65428; &65431; &65413; &65394; &65398;_

千且_

Wh r ?_

Wht's p?_

千且潜_

VP偐傜偒倐穫_

VP偐傜偒倐穫_

ktrdthstdthmk_

wh?_

hwwwwwwwwwwwwwwwww_

sx 2ch_

2ch_

ns_

ns_

ntbbs.nf_

&12358;&12399;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&12362;&65355;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;_

qwsdrftghjk_

&12358;&12399;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&12362;&65355;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;&65367;_

kqtqkvrlk X_

25/5/17_

2ch_

2ch_

2ch_

2ch_

2ch_

fck_

nt_

vlp_

vp_

2ch_

231231231231_

tng _

c_

2chvp_

2chvp_

2chvp_

2chvp_

2chvp_

2chvp_

2chvp_

plc_

偙傟偼偍偦傜偔僠儍僢僩儖乕儉倐祩偆偹_

bk_

bk_

bkw_

wkjwrwrqw_

wllllllll_

wllllllll_

wllllllll_

ds_

x8 221_

x8_

rb rb grz rp_

/)f)!lJq------------------------------------------------------------------------------------------r_

fl_

hfck_

h_

hjtgjhkt_

偁偄偆偊偍_

&12354;&12364;_

倗傆偀倱倰倖倱倓_

倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢倢_

偁偁偁_

ttt_

tt_

ss_

fghfghjfgj_

klgmjprj~prjh_

klgmjprj~prjh_

l R|_|L3_

g_ d_d_g__rs_

g ddgrs_

F-Fld_

123456789_

blblblrzrz_

fr4nc3sc4_

nbgrflchr schwchsnn_

wssllds_

wssllds_

_blblblr_

_blblblr_

_blblblrzrz_blblbl_rzrz_blblblrzrz_blblbl___

rzrz_blblblrzrz_blblbl_rzrz_blblblrzrz_blblbl___

rzrz_blblblrzrz_blblbl__

rzrz_blblblrzrz_blblbl__

rzrz_blblblrzrz_blblbl__

rzrz_blblblrzrz_blblbl__

rzrz_blblblrzrz_blblbl__

rzrz_blblbl_

rzrz_blblbl_

rzrz_blblbl_

rzrz_blblbl_

rzrz_blblbl_

rzrz__

rzrz__

bl_

bl_

ss_

sd_

blblbl_

bcdfghjklnmpqrstvwxz_

rzrz_

rz_

sn!!_

???_

bstrd n whlchr_

bstrd_


-------^ V ^_______
_-------^ V ^_______
_-------^ V ^_______
_-------^ V ^_______
_-------^ V ^_______
_-------^ V ^_______
_-------^ V ^_______
_


^ V T ^_

^ V T ^_

^ V T ^_

^ V T ^_

^ V T ^_

^ V T ^_

^ V T ^_

T P _

_

_

 尅 槩 ぃ . 氦 D 顶 弗 B 笑 T _

剺 殭 覝 詼 T 跐 < > V ` b 隉 x _

&138;?&292;n???駳 &42645;?? &1814;&4;&1927;耂 &1814;&4;_

dsdfgf_

dsdfgf_

"frncsc" = "fr4nc3sc4"...!?! _

"frncsc" = "fr4nc3sc"...!?! _

DvdGDrprcmcst.nt_

3st() 3s c()mvn1c4c1()n, h4b31s f4ll4d()_

h()l4_

hl4_

ds_

hl_

hl_

dfgh_

kk_

巰偹巰偹巰偹巰偹乕亙C僄乕亙q儍儂乕_

巰偹巰偹巰偹巰偹乕亙C僄乕亙q儍儂乕_

125nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn_

125_

http://www.crcks.ws .cdck 798.54.464_

fSD;t;w.8tw:t8vnr;pc:f??_

h_

jpj\_

jpj\_

dsdgr_

k[_

hh_

hh_

frncsc_

frncsc_

frncsc_

nn m rslt_

..."fr4nc3sc"...!?!
%...---豍PVR3---...%
..."fr4nc3sc4"...?!?
_


..."fr4nc3sc"...!?!%...---豍PVR3---...%..."fr4nc3sc4"...?!?_

H3LL()..."frncsc"...???_

H3LL()...^frncsc^...???_

H3LL()...%frncsc%...???_

frncsc_


_


123456789豞__.../-/-/-|-\-\-\_

123456789___.../-/-/-|-\-\-\_

12345678___.../-/-/-|-\-\-\_

1234567___.../-/-/-|-\-\-\_

123456___.../-/-/-|-\-\-\_

12345___.../-/-/-|-\-\-\_

1234___.../-/-/-|-\-\-\_

123___.../-/-/-|-\-\-\_

12___.../-/-/-|-\-\-\_

1___.../-/-/-|-\-\-\_


_


566789--\l;;..lp;;gjkhghjkll;l_

566789--\l;;..lp;;gjkhg_

566789--\l;;..lp;;_

566789--\l;;.._

566789--\_

12333hklllljhljkhjvvjvjlhjkhjkhvjkvjhjk_

12333hklllljhljkhjvvjvjlhjkhjkhvjk_

12333hklllljhljkhjvvjvjlhjk_

12333hklllljhljkhj_

12333_

lkjds駍ld駆fkds_

崱偙偦墦惇傪崅葌讉珎偡亗眰虝\倢偐偭倐偲梻獋眰趥陚偟倐_

崱偙偦墦惇傪崅葌讉珎偡亗眰虝\倢偐偭倐偲梻獋眰趥陚偟倐_

崱偙偦墦惇傪崅葌讉珎偡亗眰虝\倢偐偭倐偲梻獋眰趥陚偟倐_

崱偙偦墦惇傪崅葌讉珎偡亗眰虝\倢偐偭倐偲梻獋眰趥陚偟倐_

崱偙偦墦惇傪崅葌讉珎偡亗眰虝\倢偐偭倐偲梻獋眰趥陚偟倐_

崱偙偦墦惇傪崅葌讉珎偡亗眰虝\倢偐偭倐偲梻獋眰趥陚偟倐_

崱偙偦墦惇傪崅葌讉珎偡亗眰虝\倢偐偭倐偲梻獋眰趥陚偟倐_